Pravidlá komunity

Či už sa vaša cesta začína s DNA, alebo rodinnou históriou, chceme, aby sa v našej komunite každý cítil vítaný. Aby sme udržiavali záujem, bezpečnosť a vhodnosť pre každého v komunite, nasledujúce pravidlá objasňujú, čo je na Ancestry povolené a čo zakázané. Ak narazíte na niečo, čo je v rozpore s týmito Pravidlami, dajte nám vedieť a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme danú situáciu vyriešili. Vždy si ceníme vašu spätnú väzbu, ktorá nám pomáha vytvoriť z Ancestry bezpečné a príjemné prostredie pre každého.

 

Prístup na stránku a zabezpečenie

Počas používania svojho účtu Ancestry alebo ľubovoľných Služieb Ancestry:

 • Musíte dodržiavať všetky platné zákony.
 • Musíte mať svoj vlastný účet Ancestry a zvoliť jedinečné používateľské meno a heslo.
 • Nesmiete s nikým iným zdieľať heslo do svojho účtu Ancestry.
 • Nesmiete dovoliť dieťaťu mladšiemu ako 13 rokov zverejňovať informácie alebo posielať obsah prostredníctvom svojho účtu Ancestry.
 • Musíte uviesť platné a úplné kontaktné údaje vrátane platnej e-mailovej adresy.
 • Nesmiete si vybrať používateľské meno, ktoré je nenávistné, obscénne alebo inak nevhodné, ako to určuje Ancestry podľa vlastného uváženia.
 • Nesmiete nikdy klamať o svojej totožnosti, či už pred Ancestry, alebo inými používateľmi.
 • Nesmiete zasahovať alebo sa snažiť zasahovať do Služieb vrátane používania ľubovoľného softvérového programu, vírusu alebo procesu s cieľom blokovať, zakrývať, upravovať akýkoľvek Obsah Ancestry alebo webové stránky, ani ničiť softvér, hardvér či telekomunikačné zariadenie inej osoby.

 

Bezpečnosť komunity

Počas používania svojho účtu Ancestry alebo ľubovoľných Služieb Ancestry nesmiete:

 • Odosielať ani zdieľať akýkoľvek obsah, ktorý je nelegálny, výhražný, škodlivý, hanlivý alebo inak problematický vrátane obsahu či komunikácie, ktoré sú znevažujúce, ohováračské, vulgárne, nenávistné, urážlivé, podvodné, obscénne, pornografické, sexuálne explicitné, sexistické, rasistické alebo zasahujú do súkromia inej osoby.
 • Prenasledovať, obťažovať, ohrozovať ani slovne napádať ľubovoľného používateľa či zamestnanca spoločnosti Ancestry, alebo zneužívať zdroje Ancestry, ako je napr. zneužívanie času niektorého zamestnanca Ancestry.
 • Zverejňovať ľubovoľné informácie či komunikáciu, o ktorých viete, že sú nepravdivé alebo zavádzajúce, vrátane vydávania sa za ľubovoľnú osobu, klamania o vašej príslušnosti k akejkoľvek osobe či subjektu (vrátane Ancestry), mylné nárokovanie si podpory, ktorú nemáte, alebo klamanie o tom, že ste zamestnancom alebo zástupcom spoločnosti Ancestry alebo jej skupiny spoločností.
 • Zverejňovať alebo zdieľať obsah obsahujúci osobné, súkromné alebo dôverné informácie ľubovoľnej osoby, ako sú fotografie žijúcich osôb, zapečatené súdne dokumenty, citlivé finančné údaje alebo adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa osoby bez jej súhlasu. V prípade neplnoletých osôb budete potrebovať súhlas rodiča či poručníka.

 

Rešpektovanie duševného vlastníctva

Počas používania svojho účtu Ancestry alebo Služieb Ancestry nesmiete:

 • Zverejňovať ani zdieľať obsah, ktorý je chránený autorským právom či ochrannou známkou, alebo ktorý vám nepatrí, vrátane obrázkov a historických dokumentov zverejnených inými používateľmi, ak nemáte výslovné povolenie od vlastníka autorských práv alebo ochrannej známky k takémuto obsahu. Prečítajte si naše Pravidlá pre autorské práva obsahujúce ďalšie informácie.
 • Rozmnožovať, používať spätné inžinierstvo alebo predávať ktorúkoľvek časť Služieb Ancestry (vrátane testovacích sád AncestryDNA) ani Obsah Ancestry, či systematicky sťahovať dáta z databáz Ancestry s cieľom vytvoriť alebo nakŕmiť inú databázu na akýkoľvek iný účel.
 • „Priamo odkazovať“ alebo dávať do rámov, vložených odkazov či zrkadliť ľubovoľnú časť ľubovoľných Služieb Ancestry bez písomného povolenia spoločnosti Ancestry.

 

Spam nie je dovolený

Svoj účet Ancestry alebo Služby Ancestry (alebo ľubovoľné informácie získané prostredníctvom Služieb) nesmiete používať na zverejňovanie či sprístupňovanie akejkoľvek reklamy, propagačných materiálov, nevyžiadanej pošty, spamu, reťazových listov alebo akejkoľvek inej podoby naliehavých prosieb.

 

Find a Grave

Pri využívaní služby Find a Grave pamätajte na tieto ďalšie pravidlá:

 • Nezneužívajte nástroje na navrhovanie opráv alebo doplnkov ani na posielanie správ ostatným členom služby Find a Grave o pomníkoch, ktoré spravujú.
 • Citlivo pristupujte k rôznym kultúrnym významom pohrebísk, cintorínov a zosnulých. Berieme na vedomie, že cieľom niektorých domorodých spoločenstiev je uctiť si a označiť svoje hroby, zatiaľ čo iné si neželajú, aby ich hroby boli nájdené, odfotografované alebo zverejnené. Neuverejňujte, neprenášajte ani nezobrazujte obsah prevzatý z alebo týkajúci sa federálne a/alebo štátom uznaných indiánskych krajín a/alebo členov bez výslovného súhlasu a povolenia príslušného a pridruženého spoločenstva, ľudí alebo kmeňového národa, alebo pokiaľ nie ste občan alebo splnomocnený zástupca uvedeného kmeňového národa.

 

Právne podrobnosti

Pravidlá komunity Ancestry platia pre všetkých používateľov Služieb Ancestry (vrátane Ancestry.com, AncestryDNA, Newspapers.com, Fold3, We Remember, Find a Grave a iných webových stránok a mobilných aplikácií Ancestry) a ich účelom je chrániť vás a celú komunitu Ancestry. Všetky výrazy s veľkými začiatočnými písmenami v týchto Pravidlách majú rovnaký význam, ako je definované v Zmluvných podmienkach a Prehlásení o používaní osobných údajov Ancestry.

Tento zoznam zakázaného správania nie je úplný. Ancestry zakazuje používateľom služieb podieľať sa akejkoľvek aktivite, ktorú Ancestry podľa vlastného uváženia vyhodnotí ako urážlivú, zasahujúcu do práv druhých alebo spôsobujúcu škodu akejkoľvek osobe či subjektu. Ancestry nemôže zodpovedať za obsah, ktorý naši používatelia vytvoria a zdieľajú v komunite, ale vyhradzujeme si právo odstrániť akékoľvek príspevky či komentáre, ktoré porušujú tieto pravidlá alebo naše Zmluvné podmienky.

Vážne alebo opakované porušenia či priestupky vystavia zodpovedného používateľa možnosti zrušenia účtu podľa vlastného uváženia spoločnosti Ancestry.