Quelleninformationen

Ancestry.com. Adreßbuch der Oberbürgermeisterei Düsseldorf 1865 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008.
Ursprüngliche Daten: Adreßbuch der Oberbürgermeisterei Düsseldorf 1865. Düsseldorf: Th. Stahl, 1865.