Quelleninformationen

Ancestry.com. Berliner Adreßbuch 1943, Dritter Band: Strassen u. Häuser [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008.
Ursprüngliche Daten: Berliner Adreßbuch 1943, Dritter Band: Strassen u. Häuser. Berlin: August Scherl Verlag, 1943.