Quelleninformationen

Ancestry.com. Steiermärkisches Wappen-Buch [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008.
Ursprüngliche Daten: Zacharias Bartsch. Steiermärkisches Wappen-Buch. Graz: Ulrich Mosers Buchhandlung, 1893.