Quelleninformationen

Ancestry.com. Die Hugenotten-Kirche in Frankfurt a. d. O [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008.
Ursprüngliche Daten: Henri Tollin. Die Hugenotten-Kirche in Frankfurt a. d. O. Magdeburg: Heinrichshofen'sche Buchhandlung, 1898.