Quelleninformationen

Ancestry.com. Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Köln [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008.
Ursprüngliche Daten: Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Köln. Köln: bei M. DüMont- Schauberg, 1821.