Smluvní podmínky společnosti Ancestry

Datum účinnosti: 15. srpna 2022

 

Shrnutí změn

Toto shrnutí vám má pomoci lépe porozumět nedávným změnám ve Smluvních podmínkách společnosti Ancestry a tomu, jak vás tyto změny mohou ovlivnit. Doporučujeme vám, abyste si přečetli Smluvní podmínky jako celek spolu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Nejnovější změny:

 • v částech 2 a 3 objasňující text týkající se přístupu a používání obsahu Ancestry a vašeho obsahu;
 • v části 10 aktualizace naší dohody o rozhodování sporů, které nelze vyřešit neformálně; a
 • zlepšení čitelnosti a jiná zjednodušení Smluvních podmínek

Vítejte v Ancestry®, největším světovém online zdroji rodinné historie umožňujícím sestavit rodokmen, najít nové předky a sdílet objevy s rodinou. Přečtěte si prosím pozorně následující Smluvní podmínky, protože upravují vaše používání produktů a služeb nabízených společností Ancestry a našimi přidruženými společnostmi. Abychom vám usnadnili čtení těchto Smluvních podmínek, rozdělili jsme je do následujících částí:

 

1.   Úvod do služeb
2.   Obsah Ancestry
3.   Váš obsah
4.   Obnovení a zrušení služeb Ancestry
5.   Ukončení nebo pozastavení vašeho účtu
6.   Žádné záruky
7.   Omezení odpovědnosti společnosti Ancestry
8.   Vaše odškodnění
9.   Služby nabízené jinými společnostmi
10.   Řešení sporů, arbitráž a zřeknutí se hromadné žaloby
11.   Různé

1.  Úvod a služby:

Používáním webových stránek, služeb a mobilních aplikací společnosti Ancestry, které odkazují na tyto podmínky, tedy Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives® a WeRemember®, jakož i dalších souvisejících značek (dále jen „služby“), souhlasíte s těmito Smluvními podmínkami (dále jen „podmínky“). Tyto podmínky se budou vztahovat i na všechny nové funkce, které budou v budoucnu součástí služeb.

Uvědomte si prosím, že tyto podmínky odkazem začleňují další zásady a pokyny, včetně Komunitních pravidelZásad používání souborů cookie, Zásad ochrany autorských právPodmínek obnovení a zrušení členství,  jakož i naše Prohlášení o ochraně osobních údajů,  které vysvětluje, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli všechny tyto dokumenty, abyste porozuměli svým právům a povinnostem při používání služeb.

Když se zaregistrujete k nové službě nebo využijete nové propagační akce nebo speciální nabídky, mohou platit další podmínky. Tyto podmínky vám budou zpřístupněny a stanou se součástí vaší smlouvy s námi, pokud těchto služeb, propagačních akcí nebo nabídek využijete. Pokud jsou jakékoli další podmínky v rozporu s těmito podmínkami, mají tyto další podmínky přednost. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek nebo našich služeb, kontaktujte nás prosím.

1.1 Neočekávané výsledky. Při používání našich služeb můžete objevit neočekávaná fakta o sobě nebo své rodině ve veřejných záznamech, v obsahu Ancestry, ve výsledcích DNA nebo v obsahu jiného uživatele. Berete na vědomí, že takové objevy mohou mít silný emocionální dopad na vás a ostatní, s nimiž tyto objevy sdílíte. Výslovně souhlasíte s tím, že přejímáte všechna rizika spojená s vaším používáním služeb, a že společnost Ancestry nenese odpovědnost za sociální, emocionální nebo právní důsledky takových objevů.

1.2  Způsobilost k využívání služeb. Každý, kdo používá služby, ať již neregistrovaný host, bezplatný registrovaný host, placený předplatitel nebo kupující či aktivátor sady DNA, je „uživatelem“. Uživatelé mohou potřebovat vytvořit si účet, aby mohli používat určité služby. Uživatelé musí při registraci uvést přesné, úplné a aktuální údaje.

Služby jsou určeny těm, kdo dosáhli věku způsobilosti pro udělení souhlasu tam, kde jsou služby nabízeny. Pokud jste ve věku od 13 let do dosažení věku způsobilosti pro udělení souhlasu v místě vašeho pobytu, můžete služby (s výjimkou služeb vyžadujících test DNA) používat se souhlasem rodičů nebo opatrovníků. Dětem mladším 13 let není povoleno vytvářet účty, ale mohou používat AncestryClassroom™ prostřednictvím své školy a se svolením rodičů nebo zákonných zástupců.

1.3. Používání služeb. Výměnou za přístup ke službám souhlasíte, že:

 • budete dodržovat Komunitní pravidla, Zásady používání souborů cookie, Zásady ochrany autorských práv a Podmínky obnovení a zrušení členství v Ancestry;
 • budete dodržovat všechny platné zákony;
 • ponesete odpovědnost za veškeré používání a aktivity ve službách prováděné prostřednictvím vašeho účtu nebo s vašimi přihlašovacími údaji;
 • budete nás kontaktovat , pokud budete mít podezření, že váš účet byl použit bez vašeho oprávnění, nebo pokud se budete domnívat, že vaše uživatelské jméno a heslo byly odcizeny;
 • nebudete dále prodávat služby ani nebudete dále prodávat, reprodukovat nebo zveřejňovat obsah nebo informace nalezené ve službách, s výjimkou případů výslovně popsaných v těchto podmínkách;
 • nebudete obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí služeb; a
 • nebudete přistupovat k datům nebo je shromažďovat hromadně nebo pomocí automatizovaných prostředků nebo se pokoušet o přístup k datům bez povolení. To zahrnuje mimo jiné veškeré roboty, prohledávače, pavouky, prostředky pro data mining nebo scrapery.

1.4 Další podmínky vztahující se na vaše používání služeb DNA. Účelem služeb DNA je poskytovat genetické a genealogické výsledky a související zprávy pro vaše informační, rekreační, vzdělávací a výzkumné účely. V těchto podmínkách se pod pojmem „služby DNA“ rozumí používání naší testovací sady AncestryDNA, zpracování a manipulace s vaším vzorkem DNA, genetické testování vašeho vzorku DNA a naše webové nástroje nebo mobilní aplikace, které vám poskytnou výsledky týkající se etnické příslušnosti a dalších genetických údajů a související služby.

1.4.1 Způsobilost k využívání služeb DNA. Abyste si mohli zakoupit nebo aktivovat testovací sadu DNA, musí vám být alespoň 18 let. Abychom mohli zajistit integritu a kvalitu naší databáze a chránit vaše soukromí, musí si každý dospělý, který předloží vzorek slin pro test DNA, vytvořit vlastní účet a aktivovat vlastní test. Aktivátoři testu DNA musí také výslovně souhlasit se zpracováním citlivých osobních údajů. Rodič nebo zákonný zástupce může aktivovat test DNA, poskytnout nám osobní údaje a zaslat nám vzorek slin svého vlastního nezletilého dítěte ke zpracování pomocí svého účtu. Aktivací testu DNA pro nezletilé dítě nebo zasláním jakýchkoli osobních údajů o nezletilém dítěti prohlašujete, že jste jeho rodičem nebo zákonným zástupcem. Souhlasíte také s tím, že jste s nezletilým test DNA projednali a že nezletilý souhlasí s odběrem a zpracováním svých slin.

1.4.2 Vaše používání služeb DNA. Kromě požadavků v části 1.3 výše rovněž souhlasíte, že:

 • nebudete dále prodávat testovací sady DNA;
 • jakýkoli vzorek slin, který poskytnete, je buď váš vlastní, nebo vzorek slin osoby, jejíž jste rodičem nebo zákonným zástupcem;
 • nepošlete nám vzorek v rozporu se zákazem vývozu nebo jiným zákonem;
 • poskytnutím nám vzorku slin nebo obsahu nezískáte žádná práva na výzkumné nebo komerční produkty vyvinuté námi nebo našimi spolupracovníky/partnery a neobdržíte žádnou kompenzaci související s takovým výzkumem nebo vývojem produktů; a
 • nebudete používat informace získané ze služeb DNA (včetně jakýchkoli stažených dat DNA) (definované v Prohlášení o ochraně osobních údajů)) vcelku, zčásti a/nebo v kombinaci s jakoukoli jinou databází, pro jakékoli lékařské, diagnostické nebo otcovské testování, v jakémkoli soudním řízení nebo pro jakékoli diskriminační účely či nezákonnou činnost.

1.4.3 Poskytování služeb DNA společností Ancestry. Souhlasíte také s tím, že za účelem toho, abychom vám usnadnili používání služeb DNA, můžeme přímo nebo prostřednictvím jiných společností, které nám pomáhají poskytovat služby DNA:

 • poskytnout váš vzorek slin a DNA jiným společnostem, které nám pomáhají poskytovat služby, například našim laboratorním partnerům;
 • extrahovat vaši DNA z vašich slin;
 • provádět genetické testy získané DNA ve Spojených státech (nebo v budoucnu v jiných zemích) pomocí testovacích metod, které jsou nyní k dispozici nebo které byly vyvinuty;
 • porovnávat výsledky vaší DNA s ostatními daty DNA v databázi Ancestry za účelem poskytování služeb, včetně porovnávání s ostatními osobami v naší databázi, s nimiž sdílíte DNA (je na vás, zda chcete vidět a být viděni svými shodami DNA);
 • zveřejnit vám a dalším osobám, které k tomu zmocníte, výsledky provedených testů;
 • uchovávat vaše výsledky DNA;
 • uchovávat vaše sliny a veškerou extrahovanou DNA ve Spojených státech nebo zničit zbývající sliny nebo vzorek DNA po zpracování vašeho vzorku; jakmile jste nám vzorek slin a DNA jednou předali, nelze vám jej vrátit (upozorňujeme však, že můžete požádat, abychom váš vzorek zničili, a v některých případech můžeme biologické vzorky zničit, abychom zachovali úroveň kvality biobanky);
 • umožnit některým našim laboratorním partnerům použít část aktivovaných nebo inaktivovaných vzorků slin ke kalibraci nebo validaci přístrojů, zařízení nebo laboratorních metod používaných při poskytování služeb DNA; a
 • používat vaše Genetické informace a další Osobní údaje, jak je popsáno v těchto Podmínkách a v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

1.4.4 Stažení vašich dat DNA. Vaše údaje chráníme tak, jak je popsáno v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete stáhnout kopii svých dat DNA, tato kopie není chráněna našimi bezpečnostními opatřeními a za uložení, zabezpečení a ochranu těchto stažených dat nesete výhradní odpovědnost vy. Společnost Ancestry nenese žádnou odpovědnost, pokud se rozhodnete sdílet nebo přenášet stažená data DNA s jinými osobami, ať už úmyslně nebo neúmyslně. Vaše data DNA jsou určena pouze pro vaše osobní použití.

1.4.5 Poznámka pro uživatele, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo kmenových buněk. Pokud jste podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo kmenových buněk, může váš test AncestryDNA poskytnout neočekávané výsledky, protože vaše sliny mohou obsahovat buňky s vaší DNA i buňky s DNA vašeho dárce. DNA pro test se získává z buněk a kombinace zdrojů DNA může vést k neúspěšnému testu nebo k testu, který poskytne výsledky založené na DNA vašeho dárce. Proto těm, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo kmenových buněk, doporučujeme, aby test AncestryDNA nepodstupovali. Pokud jste již test podstoupili, kontaktujte nás prosím pro další pomoc.

2. Obsah Ancestry

Služby obsahují fotografie, videa, dokumenty, záznamy, indexy obsahu a další obsah, který vám poskytuje společnost Ancestry („obsah Ancestry“), který se může lišit v závislosti na vašem předplatném. S výjimkou záznamů WebSearch, které se řídí podmínkami třetích stran, které tyto záznamy hostují, smí veškerý obsah Ancestry být používán pouze v souladu s těmito podmínkami, včetně obsahu Ancestry, který rovněž může být veřejnou doménou („obsah veřejné domény“).

2.1 Práva duševního vlastnictví k obsahu Ancestry. Všechny prvky služeb, které jsou vytvářeny námi nebo pod naším vedením, nebo pokud nám byla postoupena nebo licencována autorská práva, podléhají celosvětově specifické ochraně autorských práv a mezinárodním úmluvám. Další informace o našich zásadách ochrany autorských práv najdete kliknutím zde. Služby také zahrnují ochranné známky, které vlastníme, a jsou chráněny podle zákonů a smluv o ochranných známkách specifických pro jednotlivé země a regiony. Všechna použití našich ochranných známek a veškerý goodwill z toho vyplývající budou v náš prospěch. Služby a produkty spojené s našimi službami jsou také chráněny patenty v USA a dalších zemích po celém světě. Pro více informací o patentech společnosti Ancestry klikněte zde. My a naši poskytovatelé licencí si ponecháváme vlastnictví a všechna práva k využívání služeb a jejich součástí.

2.2 Vaše používání obsahu Ancestry.

Při přístupu k obsahu Ancestry souhlasíte, že:

 • budete používat obsah Ancestry pouze v souvislosti se svým osobním používáním služeb nebo profesionálním výzkumem rodinné historie;
 • budete stahovat obsah Ancestry pouze v souvislosti se svým výzkumem rodinné historie nebo pokud to společnost Ancestry výslovně povoluje;
 • nebudete odstraňovat upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická upozornění na obsah Ancestry;
 • nebudete používat významné části obsahu Ancestry mimo služby nebo způsobem, který je v rozporu s vaším předplatným; a
 • budete nás kontaktovat a získáte písemné svolení k použití většího než malého počtu fotografií a dokumentů, které jsou obsahem veřejné domény

3. Váš obsah

Některé služby vám mohou umožnit přispívat obsahem, mimo jiné včetně rodokmenů, fotografií, audio/video nahrávek, příběhů, poznámek k záznamům, komentářů, zpráv a zpětné vazby poskytnuté společnosti Ancestry ohledně služeb („váš obsah“). S vaším obsahem, který obsahuje osobní údaje, bude nakládáno v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů.

3.1 Svůj obsah řídíte vy sami. Společnost Ancestry si nenárokuje vlastnická práva k vašemu obsahu, neřídí, jak se rozhodnete sdílet svůj obsah v rámci služeb, ani neomezuje způsob sdílení vašeho obsahu mimo služby společnosti Ancestry. Svůj obsah můžete smazat buď podle pokynů uvedených v rámci služeb, nebo tak, že se přihlásíte do Nastavení účtu a svůj účet smažete. Pokud však odešlete zpětnou vazbu, poznámky k záznamům nebo návrhy týkající se společnosti Ancestry nebo našich služeb, berete na vědomí, že nejsou považovány za důvěrné a chráněné, a my můžeme vaši zpětnou vazbu, anotace záznamů nebo návrhy použít k jakémukoli účelu, aniž bychom vás k tomu zavazovali nebo vám za to poskytovali jakoukoli kompenzaci.

3.2 Použití vašeho obsahu. Odesláním vašeho obsahu udělujete společnosti Ancestry nevýhradní, sublicencovatelnou, celosvětovou, bezplatnou licenci k hostování, ukládání, indexování, kopírování, publikování, šíření, poskytování přístupu k vašemu obsahu, vytváření odvozených děl a jinému použití vašeho obsahu za účelem poskytování, propagace nebo zlepšování služeb v souladu s vaším nastavením soukromí a sdílení. Licenci společnosti Ancestry můžete ukončit smazáním svého obsahu, s výjimkou případů, kdy jste svůj obsah sdíleli s ostatními a oni váš obsah použili. Souhlasíte rovněž s tím, že společnost Ancestry vlastní veškeré indexy, které zahrnují váš obsah, a může je používat po odstranění vašeho obsahu.

3.3 Vaše odpovědnost za váš obsah. Jste odpovědní za rozhodnutí vytvořit, nahrát, zveřejnit nebo sdílet svůj obsah. Přispěním nebo přístupem ke svému obsahu souhlasíte, že:

 • máte všechna potřebná zákonná práva k nahrání, zveřejnění nebo sdílení svého obsahu;
 • váš obsah nebude zahrnovat žijící osobu bez jejího souhlasu. v případě žijících nezletilých získáte souhlas jejich rodiče nebo opatrovníka;
 • veškerý váš obsah bude v souladu s Komunitními pravidly;
 • pokud sdílíte svůj obsah veřejně, ostatní uživatelé mohou přistupovat k vašemu obsahu a používat jej jako součást služeb nebo ve spojení s nimi. Nejsme povinni odstranit váš obsah poté, co byl veřejně sdílen.
 • Obsah ostatních uživatelů budete používat pouze v rámci služeb společnosti Ancestry a v souladu s těmito podmínkami a dalšími zásadami zahrnutými formou odkazu; 
 • společnost Ancestry si vyhrazuje právo monitorovat váš obsah z hlediska porušení těchto podmínek, včetně Komunitních pravidel, a podle vlastního uvážení odstranit nebo znemožnit přístup k vašemu obsahu; a
 • závažné nebo opakované porušení pravidel nebo přestupky budou mít za následek zrušení účtu odpovědného uživatele, a to podle uvážení společnosti Ancestry.

3.4  Hlášení porušení těchto podmínek. Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud máte obavy, že obsah porušuje Komunitní pravidla, narušuje vaše práva, obsahuje nezákonný materiál nebo porušuje tyto podmínky, kontaktujte nás. Chcete-li podat stížnosti týkající se porušení autorských práv nebo odeslat oznámení o porušení autorských práv a žádost o zastavení šíření, včetně stížností podaných v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act v USA, klikněte zde.

4. Obnovení a zrušení služeb Ancestry

Na nákup(y) a předplatné(a) kterékoli ze služeb se vztahují Podmínky obnovení a zrušení členství.

5. Ukončení nebo pozastavení vašeho účtu

Vyhrazujeme si právo omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám, pokud porušíte nebo budete jednat v rozporu s těmito podmínkami, včetně Komunitních pravidel. V takovém případě nebudete mít nárok na vrácení předplatného nebo kupní ceny testovací sady DNA.

6. Žádné záruky

S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách vám služby a obsah Ancestry poskytujeme „TAK, JAK JSOU“, což znamená bez záruk. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se zříkáme všech výslovných i předpokládaných záruk, včetně předpokládaných záruk neporušování práv, prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Nedáváme žádné sliby (a) ohledně obsahu Ancestry, (b) ohledně vašeho obsahu, (c) ohledně konkrétní funkčnosti služeb, (d) ohledně kvality, přesnosti, spolehlivosti nebo dostupnosti obsahu Ancestry nebo služeb, ani (e) že služby nebudou obsahovat viry nebo jiné škodlivé komponenty.

Naše služby neustále měníme a vylepšujeme. Společnost Ancestry tedy může přidávat nebo odebírat funkce nebo prvky ze služeb nebo dokonce může pozastavit nebo ukončit službu úplně.

7. Omezení odpovědnosti společnosti Ancestry

Používáním služeb souhlasíte s tím, že odpovědnost společnosti Ancestry je omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Neodpovídáme za žádné neúmyslné škody, za žádné skutečné, náhodné nebo následné škody ani za žádné ztráty nebo nároky jakéhokoli druhu. Pokud žijete v jurisdikci, která nám neumožňuje široce omezit naši odpovědnost, některá z těchto omezení se na vás nemusí vztahovat.

Pokud nejste spokojeni s jakoukoli částí služeb nebo s jakýmkoli prohlášením v těchto podmínkách, je vaším jediným možným řešením přestat služby používat, a pokud používáte některou z našich předplacených služeb, zrušit předplatné způsobem popsaným zde. Naše celková odpovědnost v jakékoli záležitosti týkající se služeb nebo těchto podmínek je omezena na celkovou částku, kterou jste nám zaplatili během 12 měsíců předcházejících události, která vedla ke vzniku odpovědnosti. Toto omezení odpovědnosti se plně vztahuje na obyvatele státu New Jersey.

8. Vaše odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Ancestry a její přidružené a dceřiné společnosti, jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, nástupce a postupníky (dále jen „strany Ancestry“) za jakékoli nároky, škody nebo jiné výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), které vzniknou v důsledku vašeho používání služeb a (a) vašeho porušení těchto podmínek nebo jiných dokumentů nebo zásad, které jsou do nich začleněny odkazem; (b) vašeho porušení práv jiné osoby; nebo (c) jakéhokoli nároku souvisejícího s vaším obsahem, včetně nároku, že váš obsah způsobil škodu jiné osobě. Tato povinnost odškodnění trvá i poté, co přestanete služby využívat. Kromě toho zprošťujete strany Ancestry všech nároků, požadavků, žalob nebo soudních řízení v souvislosti s vaším  obsahem, včetně jakékoli odpovědnosti související s naším použitím nebo nepoužitím vašeho obsahu, nároků za pomluvu, narušení soukromí, práva na publicitu, citovou újmu nebo ekonomickou ztrátu.

9. Služby nabízené jinými společnostmi

Naše služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, což však nezakládá sponzorství, podporu, schválení nebo odpovědnost. Společnost Ancestry neposkytuje žádné záruky týkající se stránek třetích stran, jejich obsahu, produktů nebo služeb. Pečlivě si prosím přečtěte podmínky používání a dokumentaci o ochraně osobních údajů všech stránek třetích stran, protože se mohou podstatně lišit od dokumentů společnosti Ancestry.

10. Řešení sporů, arbitráž a zřeknutí se hromadné žaloby

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TUTO ČÁST POZORNĚ. MÁ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ PRÁVA PODAT ŽALOBU U SOUDU.

Usilovně pracujeme na tom, aby naši zákazníci byli spokojeni. Pokud mezi vámi a společností Ancestry dojde ke sporu, je naším cílem poskytnout nákladově efektivní způsob rychlého vyřešení sporu. Pokud máte jakékoli obavy nebo spor týkající se služeb, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně tím, že nás budete kontaktovat.

10.1 Pro zákazníky ve Spojených státech. Vy a společnost Ancestry souhlasíte s tím, že tyto Podmínky ovlivňují mezistátní obchod a že výklad a vymáhání těchto rozhodčích ustanovení se řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení.

Výraz „spor“, jak je použit v této smlouvě, má být vykládán tak široce, jak je právně přípustné, a zahrnuje mimo jiné všechny spory mezi vámi a jinou osobou, jejímž jménem jste komunikovali se společností Ancestry, na jedné straně, a společností Ancestry, včetně jejích mateřských, dceřiných společností, předchůdců, nástupců, postupníků nebo přidružených společností na straně druhé, které vyplývají z podmínek, této rozhodčí smlouvy nebo vašich interakcí či vztahu se společností Ancestry nebo s nimi jakýmkoli způsobem souvisí. Dále, pokud používáte nebo budete používat služby společnosti Ancestry nebo jinak komunikujete se společností Ancestry jménem nezletilého nebo jiné osoby, jejíž jste rodičem nebo zákonným zástupcem, souhlasíte jménem nezletilého nebo jiné osoby s tím, že spor vyplývající z používání služeb společnosti Ancestry nebo jinou interakcí se společností Ancestry nebo s ním související bude předmětem rozhodčího řízení, jak je zde uvedeno, a podléhá dalším dohodám zde uvedeným (včetně mimo jiné zřeknutí se hromadné žaloby); dále prohlašujete, že máte oprávnění uzavřít takovou dohodu jménem nezletilého nebo jiné osoby. Jakýkoli spor mezi námi bude vyřešen v rámci konečného a závazného rozhodčího řízení v souladu s podmínkami této smlouvy, s následujícími třemi výjimkami:

 • Každá strana této smlouvy bude mít možnost vyřešit spor, pokud je oprávněný, u soudu pro drobné nároky s jurisdikcí podle místa vašeho bydliště. Bude-li spor zahrnovat nároky na (1) peněžitou náhradu škody nebo odškodnění a (2) spravedlivou nebo soudní ochranu, pokud příslušný soud pro drobné nároky nebude řešit nároky na spravedlivou nebo soudní ochranu, bude mít každá strana možnost řešit nároky na peněžitou náhradu škody nebo odškodnění u soudu pro drobné nároky a veškeré nároky na spravedlivou nebo soudní ochranu budou řešeny v rozhodčím řízení podle této smlouvy. Pokud by nároky v žádosti nebo požadavku na rozhodčí řízení mohly být vzneseny u soudu pro drobné nároky, pak se kterákoli strana může rozhodnout, že nároky budou projednány u soudu pro drobné nároky, a nikoli v rozhodčím řízení, a to kdykoli před jmenováním rozhodce oznámením druhé straně (nebo stranám) této volby písemnou formou. Bude-li toto ustanovení nebo omezení týkající se podávání žalob u soudu pro drobné nároky shledáno neplatným, bude toto ustanovení oddělitelné a věc bude projednána v rozhodčím řízení; toto ustanovení v žádném případě neumožní podat žalobu na hromadném, reprezentativním nebo konsolidovaném základě.
 • Každá strana může podat žalobu u soudu ve státě Utah pouze ohledně nároku týkajícího se porušení patentu nebo autorských práv. V takovém případě se obě strany vzdávají práva na soudní řízení před porotou.
 • Pokud splňuje podmínky, můžete vznést nárok na příslušnou federální, státní nebo místní agenturu, která může vaším jménem požadovat odškodnění proti nám.

Pokud máte předplatné a ukončíte ho z důvodu našeho porušení poté, co nám poskytnete 30denní lhůtu na nápravu, během níž nebudeme schopni nápravu provést, vrátíme vám veškeré předem zaplacené poplatky v poměrné výši.

10.1.1 Pravidla rozhodčího řízení. Tato rozhodčí smlouva se řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení (9 U.S.C. § 1 a násl.). Rozhodčí řízení bude vedeno společností JAMS v souladu s pravidly zjednodušeného rozhodčího řízení JAMS pro nároky, které nepřesahují 250 000 USD, a komplexními pravidly a postupy rozhodčího řízení JAMS pro nároky přesahující 250 000 USD platnými v době zahájení rozhodčího řízení, s výjimkou jakýchkoli pravidel nebo postupů upravujících nebo povolujících hromadné žaloby. Pokud žádné zveřejněné nároky nebo protinároky nepřesáhnou 25 000 USD (s výjimkou nároků na odměnu advokáta), spor se řeší pouze předložením dokumentů nebo rozhodčím řízením, pokud rozhodce neshledá závažné důvody pro konání slyšení. Kterákoli strana může v rozhodčím řízení podat dispozitivní návrhy, mimo jiné včetně návrhu na zamítnutí a/nebo návrhu na zkrácený rozsudek, přičemž rozhodce použije standardy upravující takové návrhy podle federálního občanského soudního řádu. Rozhodce, a nikoli jakýkoli federální, státní nebo místní soud či úřad, má výlučnou pravomoc řešit veškeré spory vyplývající z této smlouvy o rozhodčím řízení, podmínek nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo spory týkající se jejich výkladu, použitelnosti, vymahatelnosti nebo vzniku, mimo jiné včetně jakéhokoli tvrzení, že všechny tyto podmínky nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jejich část jsou neplatné nebo zrušitelné, zda nárok podléhá rozhodčímu řízení, nebo otázky vzdání se nároku jednáním v soudním řízení. Rozhodce je oprávněn přiznat jakoukoli nápravu, která by byla k dispozici u soudu podle zákona nebo v rámci spravedlnosti. Rozhodčí výrok rozhodce je písemný, pro strany závazný a může být vydán jako rozsudek u jakéhokoli příslušného soudu.

Pokud má kterákoli strana v úmyslu požadovat rozhodčí řízení podle této smlouvy, musí strana, která rozhodčí řízení požaduje, nejprve písemně informovat druhou stranu o sporu nejméně 60 dnů před zahájením rozhodčího řízení.  Oznámení společnosti Ancestry by mělo být zasláno společnosti Ancestry na adresu Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043.  Oznámení vám bude poskytnuto pomocí kontaktních údajů, které máte v záznamech společnosti Ancestry, nebo, pokud takové informace nejsou k dispozici nebo nejsou aktuální, prostřednictvím osobního doručení. Oznámení poskytnuté kteroukoli stranou musí obsahovat dostatek informací, které přijímající straně umožní identifikovat váš účet (včetně jména a e-mailové adresy použité pro účet), jakož i posoudit nárok a pokusit se jej vyřešit, včetně popisu nároku, konkrétních podpůrných skutečností nároku, požadované náhrady škody a požadované nápravy.  Tento požadavek na oznámení je vytvořen proto, aby umožnil kterékoli ze stran učinit spravedlivou nabídku na vyrovnání podloženou fakty, pokud se tak strana rozhodne.  Žádná ze stran nesmí zahájit rozhodčí řízení, pokud strana tyto informace nejprve neposkytne.  Dojde-li ke sporu ohledně dostatečnosti tohoto oznámení, musí o této otázce rozhodnout soud příslušné jurisdikce před podáním žádosti o rozhodčí řízení.  Pokud strana tyto informace poskytne a spor nebude vyřešen do 60 dnů, může kterákoli ze stran poté podat žádost o rozhodčí řízení.

Chcete-li zahájit rozhodčí řízení, musíte provést následující kroky: (a) sepsat žádost o rozhodčí řízení, která obsahuje popis nároku a výši náhrady škody, kterou požadujete (kopii žádosti o rozhodčí řízení najdete na adrese www.jamsadr.com); (b) zaslat tři kopie žádosti o rozhodčí řízení a příslušný poplatek za podání žádosti na adresu JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; a (c) zaslat jednu kopii žádosti o rozhodčí řízení společnosti Ancestry na adresu Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. Rozhodčí řízení se může konat v okrese, ve kterém máte v době podání žádosti bydliště. Vy a společnost Ancestry dále souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní jurisdikci jakéhokoli federálního nebo státního soudu v okrese San Francisco v Kalifornii za účelem vynucení rozhodčího řízení, přerušení řízení do doby rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení nebo vydání rozsudku na základě nálezu vydaného rozhodcem.

Strany vyberou rozhodce po vzájemné dohodě. Pokud si strany nejsou schopny vzájemně vybrat rozhodce, bude rozhodce vybrán následovně: JAMS poskytne každé straně seznam devíti (9) rozhodců vybraných ze svého panelu rozhodců. Každá strana bude mít deset (10) kalendářních dnů na vyškrtnutí všech jmen ze seznamu, která považuje za nepřijatelná. Pokud na seznamech všech stran zůstane pouze jedno společné jméno, bude tato osoba určena jako rozhodce. Pokud na seznamech všech stran zůstane více než jedno společné jméno, strany vyškrtnou jména střídavě ze seznamu společných jmen prostřednictvím telefonické konference řízené JAMS, přičemž žalobce bude škrtat jako první, dokud nezůstane pouze jedno jméno. Pokud na seznamech všech stran nezůstane žádné společné jméno, poskytne JAMS dodatečný seznam devíti (9) rozhodců, z nichž strany budou střídavě škrtat prostřednictvím telefonické konference řízené JAMS, přičemž žalobce bude škrtat jako první, dokud nezůstane pouze jedno jméno. Tato osoba bude určena jako rozhodce. Pokud vybraná osoba nemůže působit jako rozhodce, JAMS vydá další seznam devíti (9) rozhodců a zopakuje alternativní výběrový proces pomocí vyškrtávání.

10.1.2 Poplatky. Za účelem zahájení rozhodčího řízení proti nám budete muset uhradit 250 USD – nebo částku jinak požadovanou podle v té době platných pravidel JAMS. Pokud rozhodce shledá, že arbitráž není neoprávněná, společnost Ancestry uhradí všechny další poplatky fakturované společností JAMS, včetně poplatků za podání žaloby a nákladů na rozhodce a slyšení. Pokud pravidla rozhodčího řízení a/nebo platné právní předpisy nestanoví jinak, nesete vlastní náklady na právní zastoupení.

10.1.3 Žádné hromadné žaloby. Toto ustanovení bude označováno jako „zřeknutí se hromadné žaloby“. Každá ze stran souhlasí s tím, že každá ze stran může řešit spory s druhou stranou pouze na individuálním základě a nesmí vznést nárok jako žalobce nebo člen skupiny v rámci hromadné, konsolidované nebo reprezentativní žaloby. Toto ustanovení se vztahuje jak na spory řešené v rozhodčím řízení, tak na veškeré spory, které jsou řešeny soudně, v rozsahu, v jakém takové spory vzniknou. Pokud soud nebo rozhodce rozhodne, že zřeknutí se hromadné žaloby uvedené v tomto odstavci je z jakéhokoli důvodu neplatné nebo nevymahatelné nebo že rozhodčí řízení může probíhat na hromadném základě, pak budou výše uvedená ustanovení o rozhodčím řízení považována za neplatná v celém rozsahu a bude se mít za to, že strany se na řešení sporů v rozhodčím řízení nedohodly. V takových případech musí být spor veden u federálního nebo státního soudu příslušné jurisdikce se sídlem ve státě Utah – nikoli v rozhodčím řízení.

10.1.4 Vícenásobné nároky. Pokud 25 nebo více osob podá oznámení o sporu se společností Ancestry, kdy jsou vzneseny podobné nároky a právní zástupce osob vznášejících nároky je stejný nebo koordinovaný pro tyto osoby, v rozsahu, v jakém jsou nároky projednávány v rozhodčím řízení, budou projednávány v koordinovaném řízení. Právní zástupce společnosti Ancestry a právní zástupce ostatních stran vyberou každý pět případů, které budou v rozhodčím řízení projednány jako první. Zbývající případy nebudou předloženy k rozhodčímu řízení, dokud nebude vyřešeno prvních deset případů. Pokud strany nebudou schopny vyřešit zbývající případy po uzavření vzorového řízení, může každá strana vybrat dalších pět případů k projednání v rozhodčím řízení pro druhé vzorové řízení. Tento proces bude pokračovat, dokud nebudou strany schopny vyřešit všechny nároky, buď prostřednictvím urovnání nebo rozhodčího řízení. Soud příslušné jurisdikce bude mít pravomoc vymáhat toto ustanovení a v případě potřeby nařídit hromadné podávání žádostí o rozhodčí řízení proti společnosti Ancestry.

Rozhodčí nález a potvrzující rozsudek se vztahují pouze na tento konkrétní případ. Nelze je použít v žádném jiném případě kromě vymáhání samotného nálezu.

10.1.5 Oddělitelnost. Pokud bude kterékoli ustanovení této smlouvy o rozhodčím řízení považováno za neplatné, nevymahatelné, nepřiměřené, nicotné nebo relativně neplatné, zcela nebo zčásti, jinak, než jak je uvedeno ve zřeknutí se hromadné žaloby, nebude mít takové rozhodnutí vliv na platnost zbývající části smlouvy o rozhodčím řízení. Všechna zbývající ustanovení zůstanou v platnosti.

10.1.6 Změny této části. Ancestry vás bude o všech změnách, které mají vliv na podstatu této sekce, informovat třicet (30) dní předem, a to zveřejněním oznámení o změnách podmínek ve službách, zasláním zprávy nebo jiným způsobem, který vás upozorní, když jste přihlášeni ke svému účtu. Změny nabývají účinnosti třicet (30) dní po jejich zveřejnění ve službách nebo po jejich zaslání vám.

Změny této sekce budou jinak platit výhledově pouze pro nároky vzniklé po třicátém (30.) dni. Pokud soud nebo rozhodce rozhodne, že tato podčást „Změny této části“ není vymahatelná nebo platná, pak bude tato podčást oddělena od části „Spory, řešení, arbitráž a zřeknutí se hromadných žalob“ a soud nebo rozhodce použije první část „Zřeknutí se arbitráže a hromadných žalob“, která existovala poté, co jste začali používat služby.

10.1.7 Přetrvání v platnosti. Tato sekce Řešení sporů, arbitráž a zřeknutí se hromadné žaloby zůstává v platnosti i po ukončení vašeho účtu nebo služeb.

10.2 Pro zákazníky mimo Spojené státy. Pokud jste zákazník, který není spotřebitelem, se sídlem v EU nebo bydlíte kdekoli jinde mimo Spojené státy, souhlasíte s tím, že irské soudy budou mít výhradní jurisdikci pro všechny spory (smluvní i mimosmluvní) související s touto smlouvou.

10.2.1 Spotřebitelé v Evropské unii. Jste-li spotřebitelem v Evropské unii, budou se na vás vztahovat všechna závazná ustanovení právních předpisů země, v níž máte bydliště, a nic v této smlouvě nemá vliv na vaše práva spotřebitele dovolávat se takových závazných ustanovení místních právních předpisů. Soudní řízení týkající se této smlouvy jste oprávněni zahájit u příslušného soudu v místě svého bydliště nebo u příslušného soudu v místě podnikání společnosti Ancestry v Irsku. Pokud se společnost Ancestry bude snažit vymáhat kterékoli ze svých práv vůči vám jako spotřebiteli, můžeme tak učinit pouze u soudů jurisdikce, ve které máte bydliště. S výhradou výše uvedeného, nic z toho, co je obsaženo v tomto odstavci, neomezuje naše práva zahájit řízení o vymáhání práva v jiné jurisdikci nebo žádat o předběžné, zajišťovací nebo dočasné opatření u soudů jiné jurisdikce.

Informace podle nařízení 524/2013: Evropská komise stanoví, že pokud jste spotřebitelem v Evropské unii, máte právo předložit spor platformě EU pro online řešení sporů (ODR), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Rozhodné právo. Pokud přistupujete ke službám ve Spojených státech, řídí se tyto podmínky a používání služeb zákony státu Utah a případně zákony Spojených států amerických. Souhlasíte, že veškeré nároky, které nejsou předmětem rozhodčího řízení a jsou vzneseny ve Spojených státech, budou podléhat výlučné jurisdikci soudů příslušné jurisdikce ve státu Utah. S výhradou bodu 10.2.1, pokud přistupujete ke službám na našich webových stránkách kdekoli jinde než ve Spojených státech, řídí se tyto podmínky zákony Irska.

11. Různé

11.1 Společnosti Ancestry. Tyto podmínky uzavíráte s konkrétním subjektem společnosti Ancestry v závislosti na tom, jakou službu používáte a kde se nacházíte. Podívejte se prosím na seznam subjektů Ancestry podle služby a zeměpisné polohy zde. Všechny zmínky o „Ancestry“, „nás“, „my“ nebo „naše“ v těchto podmínkách odkazují na příslušný subjekt Ancestry v tomto seznamu. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit subjekt Ancestry, který je smluvní stranou těchto podmínek.

11.2 Úpravy. Tyto podmínky můžeme kdykoli upravit a souhlasíme s tím, že vás o podstatných změnách budeme informovat zveřejněním informací prostřednictvím služeb nebo zasláním e-mailu. Podstatné změny vstoupí v platnost třicet dní po svém zveřejnění, s výjimkou změn týkajících se nových služeb nebo právních požadavků, které vstoupí v platnost okamžitě. Vaše další používání služeb znamená, že upravené podmínky přijímáte. Pokud se změnami nesouhlasíte, měli byste služby přestat používat a případně zrušit své předplatné.

11.3 Úplná dohoda. Tyto podmínky a další dokumenty, které jsou do nich začleněny formou odkazu, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Ancestry týkající se vašeho používání služeb a nahrazují veškeré předchozí dohody.

11.4 Převod práv a povinností. Vyhrazujeme si právo postoupit nebo převést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě, že společnost Ancestry nebo poskytovatel služeb budou převzaty nebo převedeny na jiný subjekt (zcela nebo zčásti, včetně v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením), souhlasíte, že společnost Ancestry má právo sdílet vaše osobní údaje a váš obsah s tímto subjektem. Tyto podmínky se budou nadále vztahovat na služby, dokud neobdržíte jiné oznámení. Bez písemného souhlasu Ancestry nesmíte postoupit ani převést žádná ze svých práv a povinností vyplývající z těchto podmínek. Z těchto podmínek nemají prospěch žádné třetí strany.

11.5 Oddělitelnost. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách nemá nevymahatelnost jakéhokoli oddílu nebo ustanovení těchto podmínek vliv na vymahatelnost ostatních podmínek.

11.6 Žádné vzdání se práva. Nevynucování jakéhokoli ustanovení těchto podmínek neznamená vzdání se našich práv vyplývajících z tohoto ustanovení a vyhrazujeme si všechna práva, která vám zde nejsou výslovně poskytnuta.

11.7 Nezletilí do třinácti a mladší.. Společnost Ancestry vědomě nevyžaduje ani neshromažďuje osobní údaje přímo od nikoho mladšího 13 let a vynaloží obchodně přiměřené úsilí k odstranění takových údajů z našeho systému.

11.8 Zákon Fair Credit Reporting Act. Společnost Ancestry není agenturou podávající zprávy o spotřebitelích ve smyslu zákona Fair Credit Reporting Act („FCRA“) a informace, ke kterým máte přístup v rámci Služeb, nebyly shromážděny zcela ani zčásti za účelem poskytování zpráv o spotřebitelích ve smyslu zákona FCRA. SLUŽBY NESMÍTE POUŽÍVAT JAKO FAKTOR PŘI (1) ZJIŠŤOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÉ OSOBY K ZÍSKÁNÍ OSOBNÍHO ÚVĚRU NEBO POJIŠTĚNÍ NEBO PŘI POSUZOVÁNÍ RIZIK SPOJENÝCH SE STÁVAJÍCÍMI ZÁVAZKY ZE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU, (2) HODNOCENÍ FYZICKÉ OSOBY PRO ÚČELY ZAMĚSTNÁNÍ, POVÝŠENÍ, PŘEŘAZENÍ NEBO UDRŽENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ (MIMO JINÉ VČETNĚ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DOMÁCNOSTI, JAKO JSOU CHŮVY, UKLÍZEČKY, CHŮVY, DODAVATELÉ A DALŠÍ OSOBY) NEBO (3) JAKÉKOLI JINÉ OSOBNÍ OBCHODNÍ TRANSAKCE S JINOU FYZICKOU OSOBOU (MIMO JINÉ VČETNĚ PRONÁJMU BYTU).

11.9 Zásady předkládání nevyžádaných nápadů.. Společnost Ancestry nepřijímá, nekontroluje ani nezvažuje nevyžádané nápady nebo materiály (včetně mimo jiné nových reklamních kampaní, nových propagačních akcí, nových produktů nebo technologií, procesů, materiálů, marketingových plánů nebo nových názvů produktů) jiné než ty, které společnost Ancestry konkrétně požadovala. Neposílejte prosím své nevyžádané nápady nebo materiály společnosti Ancestry ani nikomu ve společnosti Ancestry. Pokud je zašlete, rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost Ancestry bude považovat nevyžádané nápady a materiály, které předložíte, za nedůvěrné a nechráněné, a společnost Ancestry bude mít nárok na neomezené použití těchto nápadů a materiálů bez závazků, smluvních nebo jiných, a bez jakékoli odměny pro vás.

 

Tyto smluvní podmínky byly sloučeny ze samostatných předchozích verzí. Předchozí verze smluvních podmínek vztahujících se na služby naleznete po kliknutí zde.