Podmienky obnovenia a zrušenia Ancestry

Vaše predplatné služieb (ako je definované v  Zmluvných podmienkach spoločnosti Ancestry) a kúpa AncestryDNA® podliehajú týmto Podmienkam obnovenia a zrušenia. Ak nie sú výrazy s veľkým začiatočným písmenom používané v týchto Podmienkach obnovenia a zrušenia definované tu, potom sú definované v Zmluvných podmienkach.

Predplatné

Pri používaní Služieb sú k dispozícii rôzne možnosti platieb a predplatného. Tieto možnosti nájdete v jednotlivých Službách a občas sa môžu zmeniť. Keď sa zaregistrujete na bezplatné skúšobné obdobie alebo po spracovaní vašej prvej platby začne plynúť vaše predplatné a okamžite môžete získať prístup k príslušnej Službe.

1. Automatické obnovovanie predplatných. Ak nie je v podmienkach vašej ponuky uvedené inak, predplatné sa obnovujú automaticky okrem darovaných predplatných a predplatných s platbou za zobrazenie. To znamená, že keď sa zaregistrujete na bezplatné skúšobné obdobie alebo sa stanete členom s predplatným, vaše predplatné sa bude automaticky obnovovať na základe programu predplatného, ktorý ste zvolili (napr. polročne, mesačne atď.). Ak nebudete upozornení inak, bude vám účtovaná sadzba stanovená v čase nákupu (plus príslušné dane, napr. daň z pridanej hodnoty, keď uvedená sadzba nezahŕňa DPH) na začiatku fakturačného obdobia vášho predplatného prostredníctvom spôsobu fakturácie, ktorý ste nám poskytli. Uistite sa, že sú vaše fakturačné údaje správne, aby nedošlo k prerušeniu vášho predplatného.

Ceny a podmienky predplatného sa môžu kedykoľvek zmeniť. Cena a podmienky platné v čase uskutočnenia vášho prvého nákupu alebo pri poslednom obnovení vášho predplatného zostanú v platnosti počas trvania obdobia tohto predplatného, ale pri obnoveniach či nových predplatných môžu platiť nové ceny a podmienky. Ancestry vás primerane upozorní na akúkoľvek zmenu v cene alebo podmienkach ešte predtým, než nadobudne účinnosť. Ak nechcete obnoviť svoje predplatné s týmito novými cenami alebo podmienkami, mali by ste ho zrušiť podľa pokynov nižšie.

2. Zrušenia a vracanie peňazí za predplatné. Svoje predplatné Ancestry môžete zrušiť tak, že sa prihlásite na stránku Nastavenia účtu alebo nás kontaktujte. Tu sa dozviete viac o tom, ako si zrušiť predplatné Ancestry. Ak pristupujete k službám Fold3® a Newspapers.com prostredníctvom predplatného Ancestry All Access, môžete predplatné zrušiť tak, že sa prihlásite na stránku Nastavenia účtu alebo nás kontaktujete. Ak sa prihlásite na predplatné služby Ancestry Pro Tools, Fold3® alebo Newspapers.com samostatne vrátane doplnkovej služby Newspapers.com Publisher Extra®, nižšie nájdete informácie ohľadom jeho zrušenia. Všetky vrátenia peňazí sa pripíšu cez spôsob fakturácie priradený k vášmu účtu. Informácie o zrušení predplatného zakúpeného cez aplikáciu Ancestry nájdete tu.

Ak používate služby v rámci EÚ alebo Spojeného kráľovstva, svoje predplatné Ancestry môžete tiež zrušiť vyplnením tohto kontaktného formulára,  svoje predplatné Newspapers.com vyplnením tohto kontaktného formulára alebo svoje predplatné Forces War Records vyplnením tohto kontaktného formulára.

Svoje predplatné Fold3® môžete zrušiť tak, že sa prihlásite na stránke Account Details (Podrobnosti účtu) na Fold3.com alebo nás kontaktujete tu. Svoje predplatné Newspapers.com môžete zrušiť tak, že sa prihlásite na stránke Account Details (Podrobnosti účtu) na Newspapers.com™ alebo nás kontaktujete tu. Svoje predplatné Archives® môžete zrušiť tak, že sa prihlásite na stránke Account Profile (Profil účtu) na Archives.com alebo nás kontaktujete tu. Svoje predplatné Forces War Records môžete zrušiť tak, že sa prihlásite na stránke Account Details (Podrobnosti účtu) na ForcesWarRecords.com alebo nás kontaktujete tu.

Ak nie je v podmienkach vášho predplatného uvedené inak, platia nasledujúce podmienky:

Bezplatné skúšobné obdobia: Niektoré Služby vám umožňujú sa zaregistrovať na bezplatné skúšobné obdobie, aby ste si mohli Služby vyskúšať pred začatím plateného predplatného. Ak sa zaregistrujete na bezplatné skúšobné obdobie, môžete predplatné kedykoľvek zrušiť najneskôr dva dni pred koncom bezplatného skúšobného obdobia a nevznikne vám žiadny poplatok. Ak predplatné dovtedy nezrušíte, vaše platené predplatné začne plynúť po skončení bezplatného skúšobného obdobia. Jedno bezplatné skúšobné obdobie na používateľa. Po skončení bezplatnej skúšobnej verzie a zaúčtovaní predplatného vám nebudú vrátené žiadne platby, okrem prípadov uvedených nižšie. Nebudú tým dotknuté vaše zákonné práva. V prípade používateľov v rámci Európskej únie vaša bezplatná skúšobná verzia zahŕňa vaše práva na zváženie a vaše právo na odstúpenie od zmluvy.

Mesačné predplatné (vrátane služby Uschovať môj rodostrom a Ancestry Pro Tools, ak je k dispozícii): Mesačné predplatné môže byť zrušené kedykoľvek najneskôr dva pracovné dni pred dátumom obnovenia, ale peniaze sa pri tomto type predplatného nevracajú, okrem prípadov uvedených nižšie. Ak svoje mesačné predplatné zrušíte, prístup k službám vám zostane po zvyšok mesiaca, za ktorý ste zaplatili. Ak predplatné nezrušíte počas obdobia predplatného, každý mesiac vám predplatné obnovíme, kým ho nezrušíte. V prípade služby Ancestry Pro Tools sa vyžaduje aktívne predplatné rodinnej histórie Ancestry. Ak vám vyprší predplatné rodinnej histórie Ancestry, vaše predplatné služby Pro Tools bude automaticky zrušené na konci aktuálneho plateného mesiaca.

Predplatné dlhšie ako mesiac, účtované vopred:

  • Pre predplatné Ancestry (vrátane služby AncestryDNA Plus): Okrem prípadov uvedených nižšie platí, že ak zrušíte tento typ predplatného pred skončením obdobia svojho predplatného, nemáte nárok na vrátenie peňazí (nemá to vplyv na vaše zákonné práva), zostane vám však prístup k relevantným službám po zvyšok obdobia vášho predplatného, po ktorom sa vaše predplatné zruší. Ak sa vaše predplatné nezačalo bezplatným skúšobným obdobím, počas prvých 14 dní vášho prvého obdobia predplatného môžete buď (1) predplatné hneď zrušiť formou vrátenia peňazí v plnej výške s okamžitou stratou prístupu, alebo (2) zrušiť s účinnosťou na konci vášho aktuálneho predplatného bez nároku na vrátenie peňazí. Ak predplatné nezrušíte počas obdobia predplatného, vaše predplatné budeme obnovovať na ďalšie obdobia zodpovedajúce dĺžke vášho súčasného predplatného (pokiaľ vám nebude oznámené inak), až kým ho nezrušíte. Po obnovení vášho predplatného nemáte nárok na žiadne vrátenie peňazí. Vrátenia peňazí nie sú založené na používaní účtu.
  • V prípade predplatného služieb Fold3, Newspapers.com, Forces War Records a Archives: Predplatné dlhšie ako jeden mesiac, ktoré sa fakturujú vopred, môžu byť zrušené počas prvých 30 dní pri vrátení celej sumy predplatného. Ak sa toto predplatné začne bezplatným skúšobným obdobím, 30-dňové obdobie začne plynúť po skončení bezplatného skúšobného obdobia. Ak tento typ predplatného zrušíte po prvých 30 dňoch, nebudú vám vrátené peniaze, ale zostane vám prístup k relevantným Službám po zvyšok obdobia vášho predplatného, po ktorom sa vaše predplatné zruší. Nebudú tým dotknuté vaše zákonné práva. Ak predplatné nezrušíte počas obdobia predplatného, vaše predplatné budeme obnovovať na ďalšie obdobia zodpovedajúce dĺžke vášho súčasného predplatného (pokiaľ vám nebude oznámené inak), až kým ho nezrušíte. Vrátenia peňazí nie sú založené na používaní účtu.

Predplatné dlhšie ako mesiac, účtované mesačne: Ak sú v ponuke, na niektoré predplatné dlhšie ako mesiac sa môže vzťahovať mesačná fakturácia. Hoci fakturácia bude prebiehať mesačne, zaväzujete sa k predplatnému na celú dĺžku (napr. 6 alebo 12 mesiacov). S výnimkou uvedenou dole platí, že ak zrušíte tento typ predplatného pred skončením obdobia vášho predplatného, nemáte nárok na vrátenie peňazí, ale zostane vám prístup k relevantným Službám po zvyšok prípadných uhradených mesiacov (po ktorých sa vaše predplatné zruší) a môže vám byť účtovaný poplatok za zrušenie. Nebudú tým dotknuté vaše zákonné práva. Ak sa vaše predplatné nezačalo bezplatným skúšobným obdobím, počas prvých 14 dní vášho prvého obdobia predplatného môžete buď (1) predplatné hneď zrušiť výmenou za vrátenie peňazí v plnej výške poplatku za prvý mesiac a okamžitú stratu prístupu, alebo (2) ho môžete zrušiť s účinnosťou na konci prvého mesiaca, pričom sa uplatní poplatok za zrušenie. Ak prejdete z tohto typu predplatného na iný typ predplatného pred koncom obdobia predplatného, dostanete pomernú náhradu za zvyšok aktuálneho uhradeného mesiaca a môže vám byť účtovaný storno poplatok. V prípade predplatného zakúpeného na www.ancestry.com sú storno poplatky i) 25 USD za 6-mesačné predplatné alebo 50 USD za 12-mesačné predplatné podľa toho, čo je nižšie (plus všetky príslušné dane) alebo ii) zostávajúce náklady na vaše predplatné. V prípade predplatného zakúpeného na www.ancestry.co.uk sú storno poplatky 20 GBP/EUR alebo zostávajúce náklady, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. V prípade predplatného zakúpeného na www.ancestry.co.au sú storno poplatky 25 AUD/NZD alebo zostávajúce náklady, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. V prípade predplatného zakúpeného na www.ancestry.ca a v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sú storno poplatky vo výške 25 CAD alebo zostávajúcich nákladov, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. V prípade predplatného zakúpeného na www.ancestry.de sú storno poplatky 20 EUR alebo zostávajúce náklady, podľa toho, ktorá z nich je nižšia. Ak predplatné nezrušíte počas obdobia predplatného, vaše predplatné budeme obnovovať na ďalšie obdobia zodpovedajúce dĺžke vášho súčasného predplatného, až kým ho nezrušíte. Po obnovení vášho predplatného nemáte nárok na žiadne vrátenie peňazí.

Darované členstvá: Darované členstvá môže kupujúci zrušiť výmenou za plné vrátenie peňazí pred skorším dátumom z týchto: (a) 30 dní po dátume zakúpenia darčeka a (b) začiatočný dátum darčeka zvolený kupujúcim. Po začiatočnom dátume darčeka nie sú k dispozícii žiadne vrátenia peňazí. Viac informácií nájdete v Osobitných podmienkach pre darované členstvá.

Rodinná tarifa predplatného: V prípade potreby rodinná tarifa umožňuje kupujúcemu poskytnúť ďalším používateľom prístup k príslušným službám. Kupujúci môže kedykoľvek pridať alebo odstrániť používateľov z rodinnej tarify a používatelia môžu rodinnú tarifu kedykoľvek opustiť na stránke Nastavenia účtu. Všetky zmeny, ktoré kupujúci vykoná v rodinnej tarife, sa budú vzťahovať na dcérske účty. Ak kupujúci zruší rodinnú tarifu, všetci používatelia rodinnej tarify si zachovajú prístup k príslušným službám po zvyšok obdobia predplatného, po ktorom bude predplatné zrušené.

Pozastavenie predplatného: Pri automaticky obnovovaných predplatných Ancestry sa môžete v prípade dostupnosti rozhodnúť, že si predplatné pozastavíte, a to predĺžením platby za obnovenie až o 2 mesiace na konci aktuálneho fakturačného cyklu. Predplatné môžete pozastaviť iba raz za fakturačný cyklus a keď sa raz pozastavenie začne, nebudete môcť zmeniť trvanie pozastavenia. Počas trvania pozastavenia stratíte prístup k akémukoľvek platenému obsahu. Vaše predplatné sa znovu automaticky aktivuje po trvaní uvedeného pozastavenia za cenu, pri akej by sa bolo obnovilo pred pozastavením, a pri opätovnej aktivácii povoľujete spôsob pravidelnej platby predplatného. Ak sa rozhodnete predplatné zrušiť, kým je pozastavené, nebudeme vám účtovať žiadne poplatky.

Kredity: Niektoré služby si môžete zakúpiť v podobe kreditov v rôznych množstvách, ktoré sa musia vyčerpať za určité obdobie. Zakúpené kredity sú platné na obdobie uvedené v čase nákupu. Akékoľvek kredity nevyužité počas obdobia povoleného použitia exspirujú po nasledujúcom dátume exspirácie okrem prípadov, keď to zakazuje zákon.

Dane a poplatky: Budete niesť zodpovednosť za všetky dane a poplatky účtované inými spoločnosťami, ako sú preprava, poplatky mobilného operátora, poplatky za dátové tarify, poplatky za dovolené prečerpanie, poplatky za kreditnú kartu a poplatky za zahraničné transakcie.

Opravné prostriedky: Ak ste spotrebiteľ v Európskej únii alebo v Spojenom kráľovstve, budete využívať všetky povinné ustanovenia zákona krajiny, v ktorej máte bydlisko, a máte právo na opravný prostriedok podľa miestnych zákonov, ak služba alebo akákoľvek jej časť nezodpovedajú jej opisu.

Súpravy AncestryDNA®

1. Zrušenie laboratórneho spracovania vašej súpravy AncestryDNA.

Laboratórne spracovanie vašej súpravy AncestryDNA môžete zrušiť kontaktovaním služieb pre členov. Ak ste už odoslali vzorku, budete musieť službám pre členov poskytnúť kód skúmavky so vzorkou, aby sme mohli vašu vzorku identifikovať a zničiť. Kód skúmavky je zahrnutý vo vašej testovacej súprave AncestryDNA. Odporúčame vám kód si uschovať na nejakom bezpečnom mieste.

Ak už laboratórium vašu vzorku spracovalo, môžete kontaktovať služby pre členov a požiadať o zničenie svojej vzorky. Výsledky svojho testu tiež môžete vymazať v nastaveniach testu DNA.

2. Nárok na vrátenie peňazí.

Spojené štáty

  • Pri nákupoch súpravy AncestryDNA máte nárok na vrátenie peňazí, ak o vrátenie peňazí požiadate a súpravu vrátite do 60 dní od vytvorenia objednávky súpravy. Od vrátenej sumy sa odpočíta poplatok za spracovanie 15 $. Súpravu musíte vrátiť, aby sa vám peniaze vrátili. Ancestry nevracia poplatky za prepravu a spracovania ani akékoľvek príslušné dane uhradené pri možnosti bez vrátenia peňazí v prípade súprav zakúpených v Spojených štátoch. Všetky vrátenia peňazí sa pripíšu cez spôsob fakturácie priradený k vášmu účtu. Ak ste si súpravu AncestryDNA zakúpili na stránke Amazon alebo Walmart (online alebo v kamennom obchode), Legacy.com alebo Target.com, mali by ste týchto predajcov kontaktovať priamo a požiadať o vrátenie peňazí.
  • Osobnostné črty: Ak ste si po sprístupnení svojich výsledkov DNA v Službách zakúpili vlastnosti k svojmu existujúcemu testu DNA, budete mať k črtám prístup po spracovaní vašej platby a nemáte nárok na vrátenie peňazí za svoj nákup čŕt. Ak si zakúpite črty k svojmu existujúcemu testu DNA, ktorý ste aktivovali, ale vaše výsledky DNA neboli sprístupnené v Službách, svoj nákup čŕt môžete zrušiť tak, že kontaktujete Služby pre členov, a máte nárok na vrátenie peňazí, kým nie sú vaše výsledky DNA sprístupnené. Po sprístupnení vašich výsledkov DNA nemáte nárok na vrátenie peňazí za svoj nákup osobnostných čŕt. Váš nákup súpravy AncestryDNA obsahujúcej osobnostné črty upravujú vyššie uvedené podmienky zrušenia a vrátenia peňazí, ktoré sa vzťahujú na súpravy AncestryDNA, ktoré neobsahujú osobnostné črty. Ak žijete v Európskej únii, máte právo kedykoľvek do 14 dní od prijatia objednávky odvolať a zmeniť názor a zrušiť svoju objednávku na osobnostné črty a získať plnú náhradu vrátane prepravných nákladov.
  • Doplnkové možnosti: Ak ste si zakúpili doplnkovú službu darčekového balenia, ak je k dispozícii, môžete svoj nákup darčekového balenia zrušiť kontaktovaním služieb pre členov, pričom budete mať nárok na vrátenie peňazí, pokiaľ vaša súprava AncestryDNA nebude odoslaná. Ak ste si zakúpili doplnkovú službu prioritného spracovania, ak je k dispozícii, môžete tento nákup služby prioritného spracovania zrušiť kontaktovaním služieb pre členov, pričom budete mať nárok na vrátenie peňazí, kým nedostaneme vašu vzorku. Váš nákup súpravy AncestryDNA, ktorá obsahuje doplnkovú službu darčekového balenia a/alebo prioritného spracovania, sa bude riadiť vyššie uvedenými podmienkami zrušenia a vrátenia peňazí, ktoré sa vzťahujú na súpravy AncestryDNA, ktoré neobsahujú doplnkovú službu darčekového balenia a/alebo prioritného spracovania.
  • Nahrávanie údajov DNA: Ak zaplatíte poplatok za nahranie údajov DNA od iného poskytovateľa testovania DNA, po sprístupnení výsledkov DNA v službách nemáte nárok na vrátenie peňazí za nákup.

 

Proces vrátenia peňazí.

Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí za svoju súpravu AncestryDNA, musíte (1) poskytnúť rovnaké údaje, ktoré ste nám poskytli pri zadávaní svojej objednávky súpravy a (2) vrátiť nám súpravu AncestryDNA. Na získanie ďalších informácií kontaktujte Služby pre členov.

Mimo Spojených štátov: Máte právo kedykoľvek do 14 dní od prijatia objednávky odvolať a zmeniť názor a zrušiť svoju objednávku na súpravu AncestryDNA a získať plnú náhradu vrátane prepravných nákladov. Upozorňujeme, že nebudete mať nárok na plnú náhradu prepravných nákladov, ak si výslovne vyberiete možnosť doručenia, ktorá je drahšia ako najlacnejší typ doručenia. V tomto prípade budete mať nárok na vrátenie prepravných nákladov len do sumy najlacnejšieho typu doručenia, ktorý Ancestry ponúka. Zavolajte nám, ak chcete zrušiť svoju objednávku a požiadať o vrátenie peňazí. Pri volaní ohľadom zrušenia budete potrebovať číslo svojej objednávky. Číslo objednávky je uvedené v potvrdzovacom e-maile objednávky, ktorý ste dostali po vytvorení objednávky. Vaše právo na zrušenie uplynie 14 dní po dátume prijatia vašej objednávky. Ak svoj test DNA zrušíte po odoslaní vzorky, nebudete môcť získať prístup k výsledkom DNA. Peniaze vám budú vrátené iba prostredníctvom kreditnej karty, ktorú ste použili na zakúpenie súpravy AncestryDNA. Na pripísanie kreditu počkajte primeraný čas.

3. Náhradné testovacie súpravy.

Ak požadujete náhradnú testovaciu súpravu AncestryDNA v USA, môžete zavolať AncestryDNA na čísle 1-800-958-9124 a poskytnúť rovnaké informácie, aké ste poskytli pri objednávaní svojej súpravy AncestryDNA. V závislosti od dôvodu výmeny súpravy si môžeme v USA účtovať poplatok 25 USD za súpravu (plus príslušné poplatky za poštovné a balné). Ak by ste žiadali o náhradnú testovaciu súpravu AncestryDNA mimo USA, môžete kontaktovať AncestryDNA telefonicky alebo e-mailom. Za náhradné súpravy mimo USA sa neúčtuje žiadny poplatok navyše.

4. Balíky.

Čas od času (keď sú v ponuke) môže Ancestry ponúkať viaceré produkty (napríklad súpravu AncestryDNA a predplatné rodinnej histórie) v kombinovaných baleniach označovaných ako „balíky“. Balík môžete vrátiť výmenou za vrátenie peňazí do 60 dní od dátumu zakúpenia. Balíky sa môžu vracať iba ako kompletné balenie. Neakceptujeme vrátenia ľubovoľného produktu/-ov, ktoré boli predané ako súčasť Balíka, ak sa Balík nevráti v celku. Ak váš balík zahŕňa súpravu AncestryDNA, musíte vrátiť súpravu, aby ste mali nárok na vrátenie peňazí, a z vašej sumy na vrátenie sa odpočíta poplatok za spracovanie 15 $ (za jednu súpravu AncestryDNA). Používateľom v Európskej únii nebudú z vrátenej sumy odpočítané žiadne poplatky za spracovanie.