Ako spracúvame údaje osôb, ktoré nie sú používateľmi

Aké informácie má služba Ancestry® o osobách, ktoré nepoužívajú službu Ancestry?

Služba Ancestry umožňuje cesty osobného objavovania s cieľom obohacovať životy. Služba Ancestry umožňuje používateľom skúmať svoju minulosť a nájsť svojich predkov a spolupracovať s ostatnými používateľmi, čo umožňuje zdieľaný výskum a bohatšie objavy. Používatelia spolupracujú na vytváraní virtuálnych rodokmeňov prostredníctvom našej platformy a získavajú prístup k množstvu historických záznamov v službe Ancestry (ako je uvedené v Zmluvných podmienkach služby Ancestry). Vďaka viac ako 40 rokom investícií a výskumu smerujúcim do služby Ancestry sa vytvorila najväčšia online zbierka záznamov o histórii rodín, čím bol splnený dopyt trhu po službách genealogického výskumu, ktoré služba Ancestry poskytuje.

Máme k dispozícii dva zdroje informácií o osobách, ktoré nepoužívajú službu Ancestry: (i) obsah, ktorý používatelia nahrali do svojich rodokmeňov, ako sú fotografie, mená, dátumy narodenia, miesta, významné udalosti, príbehy a iný obsah (v našich zmluvných podmienkach označovaný ako „váš obsah“) a (ii) záznamy, ktoré služba Ancestry získala od tretích strán (napr. záznamy z archívov alebo uchovávané miestnymi úradmi, ako sú záznamy o narodení, sobáši alebo úmrtí, záznamy o vojenskej službe alebo údaje zo sčítania ľudu), ktoré sa môžu týkať žijúcich jednotlivcov, používateľov aj nepoužívateľov služby Ancestry. Ochrana osobných údajov je pre službu Ancestry najvyššou prioritou, preto poskytujeme používateľom kontrolné prvky, ktoré pomáhajú zaistiť ochranu týchto informácií.

 

Rodokmene

Platforma Ancestry umožňuje používateľom vytvárať rodokmene na zobrazenie rodinných prepojení užívateľsky prívetivým spôsobom. Používatelia služby Ancestry môžu vo svojom používateľskom profile uverejňovať aj ďalšie Osobné informácie (ako sú uvedené v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov), ktoré si môžu prezerať ostatní používatelia služby Ancestry. Tento obsah používatelia vkladajú pri vykonávaní genealogického výskumu a zachytávaní a zdieľaní svojich objavov.

Používateľský obsah je podobný príspevkom generovaným používateľmi na akejkoľvek interaktívnej platforme, ako sú vývesky alebo sociálne siete. Keďže spoločnosť Ancestry podniká v oblasti sprostredkovania spoločného výskumu rodinnej histórie, budovania rodokmeňov a spájania komunít, považuje spracovanie údajov žijúcich ľudí pridaných používateľmi do služby za svoje oprávnené záujmy.

Služba Ancestry umožňuje používateľom sa rozhodnúť, či zverejnia svoje rodokmene, čo pomáha ostatným používateľom služby Ancestry nájsť informácie o svojich predkoch a ďalej pokračovať vo výskume. Spolupráca s ostatnými používateľmi je jednou z hlavných hodnôt služby Ancestry. Služba Ancestry tiež umožňuje svojim používateľom rozhodnúť sa, či budú ich rodokmene súkromné. Používatelia služby Ancestry môžu tiež posielať správy iným používateľom a komentovať určitý obsah (napríklad záznamy alebo rodokmene iných používateľov), čo pomáha uľahčiť výskum a spoluprácu. Ďalšie informácie o žijúcich ľuďoch môžu byť viditeľné (vrátane tých, ktorí nie sú používateľmi), ak sú zahrnuté vo verejnej mediálnej galérii alebo ak sa používatelia rozhodnú zverejniť informácie mimo svojho rodokmeňa. Ak používatelia zdieľajú podrobné zážitky svojej rodinnej histórie mimo služby, robia tak na vlastné riziko.

Služba Ancestry sa však snaží chrániť údaje žijúcich osôb prostredníctvom rôznych kontrol. Napríklad, keď používateľ služby Ancestry pridá osobu do rodokmeňa, používateľ služby Ancestry označí, či táto osoba žijúca alebo už zosnulá. Žijúci ľudia sú viditeľní iba pre vlastníka rodokmeňa a ľudí, s ktorými vlastník rodokmeňa zdieľa rodokmeň ako „editor“, alebo ktorým vlastník rodokmeňa povolí, aby si mohli prezerať žijúcich ľudí tohto rodokmeňa. Všetkým ostatným používateľom sa žijúca osoba zobrazí pod názvom „súkromné“. Používatelia môžu tiež kedykoľvek zmeniť nastavenia svojho rodokmeňa tak, aby bol celý ich rodokmeň súkromný.

 

Záznamy

Genealógia môže byť ťažká a časovo náročná úloha, pretože údaje potrebné na nadviazanie kontaktov a vybudovanie rodinnej histórie sú historicky ťažko dostupné a musia sa zhromažďovať, aby sa uvoľnila ich hodnota. Výsledkom je, že viac ako 40-ročná investícia služby Ancestry pomáha používateľom, archívom a spoločnosti ako celku získať výhody zbierok záznamov, ktoré sme zhromaždili, naskenovali, digitalizovali, indexovali a sprístupnili prostredníctvom našich služieb. Okrem toho služba Ancestry poskytuje služby digitalizácie a indexovania archívov na podporu a zlepšenie údržby, správy a informačnej hodnoty týchto archívov pre ich vlastníkov/správcov. Vďaka odborným znalostiam a vedomostiam služby Ancestry je uchovávanie historických záznamov, ktoré sú často poškodené a neprístupné, dostupné širokej verejnosti.

Prevažná väčšina záznamov v našej službe sa týka zosnulých osôb, čo minimalizuje obavy o ochranu súkromia a relevantnosť právnych predpisov o ochrane údajov. Niektoré záznamy však môžu stále obsahovať informácie týkajúce sa žijúcich osôb. Pomerne často ide o informácie, ktoré zverejnili archívy, štátne inštitúcie alebo uverejnené inými skupinami.

Podobne ako údaje poskytované používateľmi služby Ancestry prostredníctvom rodokmeňov, služba Ancestry sa tiež spolieha na svoje oprávnené záujmy spracúvať osobné údaje v záznamoch z archívov a iných zdrojov. Tieto záznamy často zhromažďuje náš tím na získavanie obsahu, ktorý nakupuje alebo poskytuje licenciu na zhromažďovanie, uchovávanie, zverejňovanie a spracovanie archívneho obsahu prostredníctvom služby Ancestry. Pred zverejnením informácií zohľadňujeme množstvo faktorov vrátane usmernení, pravidiel, osvedčených postupov, zákonov a nariadení a potrieb používateľov vrátane zabezpečenia rovnováhy medzi záujmami, právami a slobodami jednotlivcov a inými záujmami.

Ak na našej stránke nájdete informácie o vás alebo vašich príbuzných, ktorých sa to týka, a chcete požiadať o ich vymazanie, kliknite sem, kde nájdete najlepší spôsob odoslania žiadosti.

 

Ako v službe Ancestry chránime údaje DNA používateľov, ktorí nie sú používateľmi služby Ancestry?

V databáze AncestryDNA® služby Ancestry sa nenachádzajú údaje DNA používateľov, ktorí nie sú používateľmi služby Ancestry. Na získanie údajov DNA musíte byť registrovaným používateľom služby Ancestry a absolvovať AncestryDNA test v službe Ancestry alebo nahrať svoje údaje DNA z inej služby testovania DNA. Ochrana súkromia našich používateľov je veľmi dôležitá. Keďže výsledky testov DNA sa zvyčajne vzťahujú na žijúce osoby, uvádzame niekoľko konkrétnych spôsobov, ako chránime genetické údaje používateľov:

  • V službe Ancestry kedykoľvek umožňujeme úplné vymazanie výsledkov testov DNA, zničenie vzoriek slín, vymazanie rodokmeňov a celého používateľského účtu prostredníctvom našich nastavení ochrany osobných údajov.
  • Neexistuje „vyhľadávanie“ ľudí pomocou výsledkov testov DNA – na to, aby ste si mohli prezerať výsledky DNA inej osoby, musíte absolvovať test DNA alebo:
    • a.    mať zhodnú DNA s iným používateľom, ktorý absolvoval test DNA a ktorý sa výslovne rozhodol zobraziť zhodu DNA (potenciálni príbuzní v našej databáze AncestryDNA); alebo
    • b.    požiadať iného používateľa, ktorý absolvoval test DNA, aby takejto osobe výslovne poskytol svoje výsledky DNA (vďaka čomu tiež ktokoľvek, koho výsledky DNA sa zdieľajú, si môže prezerať potenciálne zhody DNA osoby zdieľajúcej výsledky DNA).
  • Používatelia služby AncestryDNA si vyberajú vlastné mená zobrazované v rámci svojho používateľského profilu AncestryDNA, čo môže byť čokoľvek (pokiaľ to nemá urážlivý charakter) – dokonca iba iniciály. Pri testoch, ktoré zabezpečuje rodič alebo zákonný zástupca maloletého dieťaťa, sa rodič alebo zákonný zástupca zobrazuje ako „manažér“ testu a podľa zhody DNA spolu so zvoleným zobrazovaným menom rodiča budú viditeľné iba iniciály dieťaťa. Zobrazované mená v rámci služby AncestryDNA môže používateľ kedykoľvek zmeniť v nastaveniach DNA.

 

DNA zhoda

Na to, aby sme používateľom služby AncestryDNA poskytli viaceré z poznatkov, napríklad Genetic Communities® a vyhľadanie zhody, služba Ancestry porovnáva DNA používateľov s ostatnými používateľmi v našej databáze DNA. Výsledný zoznam používateľov služby Ancestry, s ktorými niekto zdieľa spojenie DNA, nazývame „DNA zhody“ a poskytujeme ho, ak sa takýto používateľ výslovne rozhodne zobrazovať (a byť zobrazený) DNA zhody. V súlade s voľbami ochrany osobných údajov popísanými v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, zhody DNA zahŕňajú používateľov, ktorí absolvovali test AncestryDNA, aj používateľov, ktorí nahrali údaje DNA. Ak sa používateľ služby AncestryDNA rozhodne nezobrazovať (a nebyť zobrazený) DNA zhody, žiadnemu inému používateľovi služby AncestryDNA sa nebude zobrazovať tento používateľ v zozname DNA zhôd. Používatelia si môžu vybrať predvoľbu viditeľnosti DNA zhody počas aktivácie testovacej súpravy AncestryDNA, ktorú potom môžu kedykoľvek zmeniť v nastaveniach svojho účtu.

DNA zhody môžu odhaliť neočakávané spojenia vrátane genetických vzťahov, ktoré sú v rozpore s existujúcimi rodinnými vzťahmi, ktoré sa môžu objaviť v rodokmeni (napríklad v prípadoch adopcie alebo počatia, keď boli použité spermie, vajíčka alebo embryá darcu). Niekedy sa týmto odhalia rodičia používateľa, ktorí sa nezhodujú s tými, ktorých používateľ v minulosti považoval za svojich rodičov. Ak sa používatelia obávajú dôsledkov DNA zhody, môžu sa rozhodnúť v nastaveniach svojho účtu, že nebudú zobrazovať ani nebudú zobrazovaní pomocou DNA zhody.

V dôsledku niektorých potenciálnych nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z odhalenia neznámych genetických vzťahov služba Ancestry varuje používateľov, aby dôkladne zvážili odoslanie vzoriek slín na spracovanie. Existujúci používatelia, ktorí narazia na prekvapivé zistenia, môžu tiež zvážiť zmenu nastavení viditeľnosti alebo dokonca úplné odstránenie výsledkov DNA testov.

Našu zodpovednosť a potenciálny vplyv zložitých zistení berieme veľmi vážne. V službe Ancestry sa našim používateľom snažíme vysvetliť, že niektoré zistenia môžu byť neočakávané. Máme špecializovaný tím zástupcov služieb zákazníkom vyškolených na pomoc používateľom pri používaní a porozumení služby Ancestry. Pre používateľov s citlivejšími otázkami ponúkame malú špecializovanú skupinu veľmi skúsených zástupcov, pomocou ktorých sa používatelia môžu dostať k vlastným zisteniam.

Externá podpora a poradenské služby ovplyvnené týmto príkladom sú dostupné v niekoľkých krajinách:

Pre obyvateľov USA

US National Library of Medicine
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Pre obyvateľov Spojeného kráľovstva

Human Fertilisation and Embryology Authority
https://www.hfea.gov.uk/

Pre obyvateľov Kanady

Health Canada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Pre obyvateľov Austrálie

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (or your local Federal equivalent).

 

Vymazanie osobných údajov

Ak chcete získať informácie o tom, ako požiadať o vymazanie informácií, ktoré o vás alebo vašich príbuzných nájdete na našej stránke, kliknite sem.