W jaki sposób przetwarzamy dane osób niebędących użytkownikami

Jakiego rodzaju informacjami Ancestry® dysponuje na temat osób niebędących użytkownikami Ancestry?

Dzięki Ancestry możesz udać się w podróż pełną osobistych odkryć, które wzbogacają życie. Ancestry daje swoim użytkownikom możliwość wyszukania informacji odnośnie do ich przeszłości i odnalezienia przodków, jak również podjęcie współpracy z innymi użytkownikami, umożliwiając wspólne poszukiwanie informacji i odkrywanie jeszcze więcej. Użytkownicy współpracują i tworzą wirtualne drzewa genealogiczne za pośrednictwem naszej platformy, jak również uzyskują dostęp do rozległej dokumentacji historycznej w Usługach Ancestry (zgodnie z Regulaminem Ancestry). Na rozbudowę Usług Ancestry poświęcono ponad 40 lat inwestycji oraz badań, aby móc stworzyć największy na świecie internetowy zbiór dokumentów dotyczących historii rodzin i zaspokoić zapotrzebowanie rynku na usługi badań genealogicznych, których świadczeniem zajmuje się Ancestry.

Istnieją dwa źródła informacji na temat osób niebędących użytkownikami Ancestry: (i) treści zamieszczane przez użytkowników w ich drzewach genealogicznych, takie jak na przykład zdjęcia, imiona i nazwiska, daty urodzenia, miejsca, istotne wydarzenia, historie oraz inne treści (określane w naszym Regulaminie pojęciem „Treści użytkownika”) oraz (ii) dokumentacja, którą Ancestry uzyskała od podmiotów zewnętrznych (np. dokumentacja pozyskana z archiwów albo prowadzona przez władze lokalne, jak na przykład rejestry urodzeń, małżeństw albo zgonów, dokumentacja dotycząca przebiegu służby wojskowej albo dane pochodzące ze spisu ludności), które mogą mieć związek z żyjącymi osobami, będącymi albo niebędącymi użytkownikami Ancestry. Prywatność jest kwestią priorytetową dla Ancestry, dlatego też dajemy użytkownikom kontrolę, aby pomóc im chronić te informacje.

 

Drzewa genealogiczne

Platforma Ancestry daje użytkownikom możliwość tworzenia drzew genealogicznych w celu wyświetlania pokrewieństwa w przyjazny dla użytkownika sposób. Użytkownicy Ancestry mogą również zamieszczać w obrębie swojego profilu użytkownika dodatkowe dane osobowe (zgodnie z naszą Informacją o ochronie danych osobowych) widoczne dla innych użytkowników Ancestry. Takie treści są zamieszczane przez użytkowników w trakcie poszukiwania informacji genealogicznych oraz rejestrowania i udostępniania swoich odkryć.

Treść użytkownika jest podobna do wpisów publikowanych przez użytkowników na dowolnej interaktywnej platformie, takiej jak fora dyskusyjne albo media społecznościowe. Jako że Ancestry zajmuje się ułatwianiem wspólnego poszukiwania informacji poświęconych historii rodziny, tworzenia drzew genealogicznych i zbliżaniem do siebie społeczności to kieruje się założeniem, że przetwarzanie danych żyjących osób, która zostały dodane przez użytkowników w obrębie Usług, leży w jej prawnie uzasadnionym interesie.

Ancestry umożliwia swoim użytkownikom podjęcie decyzji w odniesieniu do upublicznienia swojego drzewa genealogicznego, co pomaga innym użytkownikom Ancestry w poszukiwaniu informacji o ich przodkach i dalszego prowadzenia badań w inny sposób. Podejmowanie współpracy z innymi użytkownikami jest jednym z głównych czynników decydujących o wartości oferowanej przez Ancestry. Ancestry umożliwia również swoim użytkownikom zastrzeżenie swoich drzew genealogicznych jako prywatne. Użytkownicy Ancestry mogą również wysyłać wiadomości do innych użytkowników oraz zamieszczać komentarze pod niektórymi treściami (pod dokumentacją albo drzewami genealogicznymi innych użytkowników), co przekłada się na łatwiejsze wyszukiwanie informacji oraz współpracę. Inne informacje na temat żyjących osób mogą być widoczne dla innych osób (w tym osób niebędących użytkownikami) jeżeli znajdują się w ogólnodostępnej galerii mediów albo jeżeli użytkownicy podejmą decyzję o tym, aby opublikować informacje poza swoim drzewem genealogicznym. Jeśli użytkownicy udostępniają szczegóły dotyczące historii swojej rodziny poza naszymi Usługami, robią to na własne ryzyko.

Mimo to Ancestry stara się chronić dane żyjących osób poprzez wdrażanie różnych mechanizmów kontroli. Przykładem może być sytuacja, w której użytkownik Ancestry dodaje osobę do drzewa genealogicznego i wskazuje, czy dana osoba żyje, czy też nie. Żyjące osoby może zobaczyć jedynie właściciel drzewa genealogicznego oraz osoby, którym właściciel drzewa udostępnił drzewo do edycji albo które właściciel drzewa upoważnił do tego, aby mogła wyświetlić żyjące osoby. Dla wszystkich pozostałych użytkowników żyjąca osoba zostanie oznaczona jako „Prywatne”. Użytkownicy mogą również w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojego drzewa genealogicznego w taki sposób, aby całe drzewo stało się prywatne.

 

Dokumentacja

Genealogia może być trudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem, gdyż zdobycie danych niezbędnych do tego, aby prześledzić więzi i odtworzyć historię rodziny, było zawsze utrudnione, a dane te trzeba traktować łącznie, aby ujarzmić ich prawdziwy potencjał. Dzięki temu prowadzona już od ponad 40 lat inwestycja Ancestry pomaga użytkownikom, archiwom i ogółowi odbiorców czerpać korzyści ze zbiorów dokumentacji, którą zgromadziliśmy, zeskanowaliśmy, zcyfryzowaliśmy, zaindeksowaliśmy i udostępniliśmy za pośrednictwem naszych Usług. Ponadto Ancestry świadczy usługi cyfryzacji i indeksowania archiwów, które wspierają i doskonalą utrzymanie i zarządzanie takimi materiałami oraz ułatwiają ich właścicielom/zarządcom czerpanie z nich wiedzy. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu Ancestry możliwe jest udostępnienie szerszemu gronu odbiorców zachowanej historycznej dokumentacji, która często ulega uszkodzeniu i jest trudno dostępna.

Zdecydowana większość dokumentacji znajdującej się w obrębie naszych Usług dotyczy osób, które już nie żyją, co minimalizuje wątpliwości dotyczące prywatności oraz ogranicza zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych. Jakaś cześć dokumentacji może jednakże zawierać informacje dotyczące osób żyjących; dość często są to informacje upublicznione za pośrednictwem archiwów, instytucji rządowych albo publikowane przez inne grupy.

Podobnie jak w przypadku danych przekazywanych przez użytkowników Ancestry za pośrednictwem ich drzew genealogicznych, Ancestry opiera swoje działania również na uzasadnionym interesie leżącym w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w dokumentacji pozyskanej z archiwów oraz innych źródeł. Pozyskiwaniem takiej właśnie dokumentacji zajmuje się często nasz zespół ds. pozyskiwania treści, który nabywa prawa do gromadzenia, przechowywania, publikowania i przetwarzania treści pochodzących z archiwów za pośrednictwem Usług Ancestry albo pozyskuje licencję na takie wykorzystanie. Przed publikacją informacji rozpatrujemy szereg czynników, w tym wytyczne branżowe, zasady, najlepsze praktyki, obowiązujące przepisy prawa oraz potrzeby użytkowników, a oprócz tego zapewniamy zrównoważenie interesów, praw i wolności poszczególnych osób względem naszych własnych interesów.

Jeżeli użytkownik znajdzie w obrębie naszej witryny informacje na swój temat albo na temat osób ze swojego gospodarstwa domowego, które wzbudzą jego niepokój i będzie chciał złożyć żądanie ich usunięcia, informacje dotyczące tego, jak najlepiej złożyć takie żądanie zamieszczono tutaj.

 

W jaki sposób Ancestry zabezpiecza informacje dotyczące DNA osób niebędących użytkownikami Ancestry?

W swojej bazie danych AncestryDNA® Ancestry nie przechowuje informacji o DNA osób niebędących użytkownikami Ancestry. Aby Ancestry mogło posiadać informacje dotyczące DNA konkretnej osoby, musi ona być zarejestrowanym użytkownikiem Ancestry oraz wykonać badanie AncestryDNA albo przesłać swoje Dane DNA uzyskane z innej platformy oferującej usługi badań DNA. Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Jako że wyniki testów DNA zazwyczaj dotyczą osób żyjących, przedstawiamy kilka konkretnych sposobów ochrony danych genetycznych należących do użytkowników:

  • Ancestry gwarantuje w dowolnym momencie możliwość kompleksowego usunięcia wyników testów DNA, zniszczenia próbek śliny, usunięcia drzew genealogicznych i całego konta użytkownika za pośrednictwem naszych ustawień prywatności.
  • Nie ma możliwości „wyszukiwania” osób posiadających wyniki testu DNA; aby zobaczyć wyniki DNA należące do innej osoby, trzeba samemu wykonać test DNA oraz
    • a.    być osobą z Dopasowaniem DNA do innego użytkownika, który wykonał test DNA i zdecydował się na wyświetlanie osób z Dopasowaniem DNA względem niego (potencjalnych osób spokrewnionych, które znajdują się w naszej bazie danych AncestryDNA); albo
    • b.    poprosić innego użytkownika, który wykonał test DNA, aby udostępnił wyniki DNA (co również umożliwi osobie, której udostępniono wyniki DNA, wgląd do potencjalnych osób z Dopasowaniem DNA do osoby, która swoje wyniki udostępniła).
  • Użytkownicy AncestryDNA mogą wybrać dowolną (o ile nie jest obraźliwa) nazwę ekranową swojego profilu użytkownika AncestryDNA – mogą być to również po prostu inicjały użytkownika. W testach, którymi zarządza rodzic albo opiekun prawny małoletniego dziecka, osoba taka będzie oznaczona jako „Kierownik” testu, a osoby z Dopasowaniem DNA będą mogły zobaczyć tylko inicjały dziecka oraz wybraną nazwę ekranową konta rodzica. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić nazwy wyświetlane w AncestryDNA przy użyciu Ustawień DNA.

 

Dopasowywanie DNA

Celem zapewnienia użytkownikom AncestryDNA dostępu do wielu narzędzi analitycznych, takich jak na przykład Genetic Communities® oraz dopasowywanie, Ancestry porównuje DNA użytkowników z DNA innych użytkowników, którzy znajdują się w naszej bazie danych DNA. Uzyskana w ten sposób lista użytkowników Ancestry ze wspólnym DNA nosi nazwę „Dopasowania DNA” i udostępnia się ją, jeżeli taki użytkownik wyraźnie wskaże, że chce przeglądać osoby znajdujące się na liście (i zezwolić takim osobom na przeglądanie listy). Z zastrzeżeniem wyborów dotyczących prywatności opisanych w naszej Polityce prywatności, dopasowania DNA obejmują zarówno użytkowników, którzy wykonali badanie AncestryDNA, jak i użytkowników, którzy przesłali Dane DNA. W sytuacji, gdy użytkownik AncestryDNA nie zdecyduje się na uzyskanie wiedzy dotyczącej osób znajdujących się na liście Dopasowania DNA (i nie zdecyduje się zezwolić takim osobom na przeglądanie listy, na której uwzględniony jest użytkownik), to żaden inny użytkownik AncestryDNA nie zobaczy tego użytkownika na liście Dopasowania DNA. Użytkownicy mogą określić swoje preferencje dotyczące wyświetlania Dopasowań DNA podczas aktywacji zestawu testowego AncestryDNA, a następnie, w dowolnym momencie, mają możliwość zmiany preferencji wyświetlania w ustawieniach konta.

Dopasowania DNA mogą ujawnić zaskakujące powiązania, z uwzględnieniem powiązań genetycznych, które są sprzeczne z relacjami rodzinnymi uwidocznionymi ewentualnie w drzewie genealogicznym (na przykład w przypadku adopcji albo poczęcia z nasienia, komórek jajowych albo embrionu pochodzącego od dawcy). Zdarza się, że doprowadza to do uzyskania informacji dotyczących pochodzenia użytkownika odmiennych od tego, o czym użytkownik dotychczas był przekonany. Jeśli użytkownicy obawiają się następstw korzystania z Dopasowań DNA, to w ustawieniach swojego konta mogą wyłączyć funkcję przeglądania i udostępniania swojego profilu do przeglądania w ramach Dopasowań DNA.

W związku z niektórymi potencjalnymi niekorzystnymi skutkami, wynikającymi z ujawnienia nieznanych powiązań genetycznych, Ancestry ostrzega użytkowników, aby dokładnie zastanowili się nad tym, czy chcą przesłać próbki śliny w celach przetworzenia. Użytkownicy zaskoczeni uzyskanymi wynikami mogą również rozważyć zmianę ustawień swojej widoczności albo nawet całkowite usunięcie swoich wyników testów DNA.

Bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność i potencjalne skutki płynące z odkrycia złożonych zależności. Ancestry stara się wyjaśnić użytkownikom, że niektóre z pozyskiwanych przez nich ewentualnie informacji mogą okazać się czymś niespodziewanym. Powołaliśmy specjalny zespół przedstawicieli ds. obsługi klienta, który przeszkolono, aby pomagał użytkownikom w korzystaniu z Usług Ancestry i w rozumieniu ich. Użytkownikom, którzy kierują zapytania o bardziej wrażliwym charakterze, możemy zaoferować niewielką, powołaną specjalnie do tego celu grupę niezwykle doświadczonych przedstawicieli, którzy mogą służyć użytkownikom pomocą w ich własnych odkryciach.

Odnośne zewnętrzne usługi wsparcia i poradnictwa są dostępne w kilku krajach w tym:

Dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych

Narodowa Amerykańska Biblioteka Medyczna (US National Library of Medicine)
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Dla mieszkańców Wielkiej Brytanii

Urząd ds. Zapładniania i Embriologii Ludzkiej (Human Fertilisation and Embryology Authority)
https://www.hfea.gov.uk/

Dla mieszkańców Kanady

Kanadyjska Agencja ds. Zdrowia (Health Canada)
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Dla mieszkańców Australii

Urząd ds. Wspomaganego Rozrodu Prowincji Wiktoria (Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority)
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (lub lokalny odpowiedni organ federalny).

 

Usuwanie danych osobowych

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób zażądać usunięcia informacji na temat użytkownika albo osób znajdujących się w gospodarstwie domowym użytkownika znajduje się w naszej witrynie – kliknij tutaj.