Si i përpunojmë të dhënat e atyre që nuk janë përdorues

Çfarë informacioni ka Ancestry® për jo-përdorues të Ancestry?

Ancestry fuqizon udhёtime tё zbulimit personal pёr tё pasuruar jetёn. Ancestry u mundëson përdoruesve të hulumtojnë të kaluarën e tyre dhe të gjejnë parardhësit e tyre dhe të bashkëpunojnë me përdorues të tjerë, duke mundësuar kërkime të përbashkëta dhe zbulime më të pasura. Përdoruesit bashkëpunojnë dhe ndërtojnë pemë familjare virtuale nëpërmjet platformës sonë dhe aksesojnë një sërë të dhënash historike në Shërbimet e Ancestry (siç përcaktohet në Kushtet e përgjithshme të Ancestry). Mbi 40 vjet investime dhe kërkime janë investuar në Shërbimet e Ancestry për të krijuar koleksionin më të madh në internet në botë të të dhënave të historisë familjare dhe për të përmbushur kërkesën e tregut për shërbimet e kërkimit gjenealogjik që ofron Ancestry.

Ekzistojnë dy burime informacioni rreth jo-përdoruesve të Ancestry: (i) përdoruesit e përmbajtjes kanë vendosur në pemët e tyre familjare materiale të tilla si fotografi, emra, data të lindjes, vende, ngjarje të rëndësishme, histori dhe përmbajtje të tjera (të referuara si "Përmbajtja juaj" në Kushtet e përgjithshme tona) dhe (ii) të dhënat që ka marrë Ancestry nga palë të treta (p.sh. regjistrime nga arkiva ose të ruajtura nga autoritete vendore, të tilla si të dhëna për lindjen, martesën ose vdekjen, të dhëna për shërbimin ushtarak, ose detajet e regjistrimit) që mund të lidhen me individë të gjallë, si përdorues ashtu edhe jo-përdorues të Ancestry. Konfidencialiteti është një prioritet kryesor për Ancestry, kështu që ofrojmë dhe u japim përdoruesve kontrolle për të ndihmuar që ky informacion të  jetë i mbrojtur.

 

Trungje familjare

Platforma Ancestry lejon përdoruesit të krijojnë pemë familjare për të shfaqur lidhjet familjare në një mënyrë miqësore për përdoruesit. Përdoruesit e Ancestry mund të vendosin gjithashtu informacione personale shtesë (siç përcaktohet në Deklaratën tonë të konfidencialitetit) në profilin e tyre të përdoruesit që mund të shikohet nga përdoruesit e tjerë të Ancestry. Kjo përmbajtje shtohet nga përdoruesit ndërsa bëjnë kërkime gjenealogjike dhe kapin e ndajnë zbulimet e tyre.

Përmbajtja e përdoruesit është e ngjashme me vendosjet e krijuara nga përdoruesit në çdo platformë ndërvepruese, si p.sh. tabelat e mesazheve ose mediat sociale. Duke qenë se Ancestry është pjesë e biznesit për lehtësimin e kërkimit bashkëpunues të historisë familjare, ndërtimit të pemëve familjare dhe lidhjes së komuniteteve, ajo e konsideron përpunimin e të dhënave të njerëzve të gjallë, që shtohen nga përdoruesit në Shërbimet e saj, si pjesë e interesave të saj legjitime.

Ancestry u lejon përdoruesve të tij që të përcaktojnë nëse do t'i bëjnë pemët e tyre publike, gjë që i ndihmon përdoruesit e tjerë të Ancestry të gjejnë informacion për parardhësit e tyre dhe të vazhdojnë në një mënyrë tjetër kërkimin e tyre. Bashkëpunimi me përdoruesit e tjerë është një nga shtytësit kryesorë të vlerave të Ancestry. Ancestry gjithashtu u lejon përdoruesve të saj të zgjedhin t'i bëjnë pemët e tyre private. Përdoruesit e Ancestry gjithashtu mund t'u dërgojnë mesazhe përdoruesve të tjerë dhe të komentojnë në disa përmbajtje (p.sh. në regjistrimet ose pemët e përdoruesve të tjerë), gjë që ndihmon në lehtësimin e kërkimit dhe bashkëpunimit. Informacione të tjera për njerëzit e gjallë mund të jenë të dukshme (përfshirë jo-përdoruesit) nëse përfshihen në një galeri mediash publike, ose nëse përdoruesit zgjedhin të publikojnë informacionin jashtë pemës së tyre. Nёse pёrdoruesit japin hollёsi tё historisё sё tyre familjare jashtё Shёrbimeve, e marrin vetё pёrsipёr kёtё rrezik.

Megjithatë, Ancestry përpiqet të mbrojë të dhënat e personave të gjallë përmes kontrolleve të ndryshme. Për shembull, kur një përdorues i Ancestry shton një person në një pemë, përdoruesi i Ancestry tregon nëse ai person është i gjallë apo i vdekur. Njerëzit e gjallë janë të dukshëm vetëm për krijuesin e pemës dhe njerëzit me të cilët krijuesi i pemës e ndan atë si "redaktues" ose të cilët krijuesi i pemës i autorizon të jenë në gjendje të shikojnë njerëzit e gjallë të asaj peme. Të gjithë përdoruesit e tjerë do ta shohin personin e gjallë të etiketuar si "Privat". Përdoruesit mund të ndryshojnë gjithashtu cilësimet e pemës së tyre familjare në çdo kohë për ta bërë private të gjithë pemën e tyre.

 

Regjistrime

Gjenealogjia mund të jetë një kërkim i vështirë dhe kërkon kohë, pasi të dhënat e nevojshme për të krijuar lidhje dhe për të ndërtuar histori familjare kanë qenë historikisht të vështira për t'u aksesuar dhe duhet të grumbullohen për të zhbllokuar vlerën e tyre. Si rezultat, investimi mbi 40-vjeçar i Ancestry ndihmon përdoruesit, arkivat dhe shoqërinë në përgjithësi të përfitojnë nga koleksionet e të dhënave që kemi grumbulluar, skanuar, dixhitalizuar, indeksuar dhe vënë në dispozicion përmes Shërbimeve tona. Për më tepër, Ancestry ofron shërbime dixhitalizimi dhe indeksimi për arkivat për të mbështetur dhe përmirësuar mirëmbajtjen, administrimin dhe vlerën e njohurive të atyre arkivave për pronarët/administratorët e tyre. Me ekspertizën dhe njohuritë e Ancestry, ruajtja e të dhënave historike që shpesh janë të dëmtuara dhe të pa-arritshme janë në dispozicion për publikun e gjerë.

Shumica dërrmuese e të dhënave në Shërbimet tona lidhen me individë të vdekur, gjë që minimizon shqetësimet e konfidencialitetit dhe rëndësinë e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave. Megjithatë, disa të dhëna mund të përmbajnë ende informacion në lidhje me individë të gjallë; shumë shpesh këto janë informacione që janë bërë publike nga arkiva, institucione qeveritare ose të publikuara nga grupe të tjera.

Në mënyrë të ngjashme me të dhënat e ofruara nga përdoruesit e Ancestry përmes pemëve të tyre familjare, Ancestry gjithashtu mbështetet në interesat e tij legjitime për të përpunuar të dhëna personale në të dhëna nga arkiva dhe burime të tjera. Këto regjistrime shpesh blihen përmes ekipit tonë të blerjes së përmbajtjes, i cili blen ose liçencon të drejtat për të mbledhur, mbajtur, botuar dhe përpunuar përmbajtje arkivore përmes Shërbimeve të Ancestry. Përpara se të publikojmë informacionin, marrim parasysh një sërë faktorësh, duke përfshirë udhëzimet e industrisë, rregullat, praktikat më të mira, ligjet dhe rregulloret dhe nevojat e përdoruesve, duke përfshirë garancinë për balancimin e interesave, të drejtave dhe lirive të individëve kundrejt interesave të tjera.

Nëse gjeni informacion në faqen tonë që lidhet me ju ose njerëzit në familjen tuaj për të cilët jeni të shqetësuar dhe dëshironi të bëni një kërkesë për fshirjen e tij, klikoni këtu për mënyrën më të mirë për ta paraqitur atë kërkesë.

 

Si i mbron Ancestry të dhënat e ADN-së së jo-përdoruesve të Ancestry?

Ancestry nuk ka ADN të jo-përdoruesve të Ancestry në bazën tonë të të dhënave AncestryDNA®. Duhet të jeni një përdorues i regjistruar i Ancestry dhe të keni bërë një analizë AncestryDNA ose të keni vendosur të Dhënat e ADN-së tuaj nga një shërbim tjetër i analizës se ADN-së për Ancestry që të ketë të dhënat të ADN-së rreth jush. Mbrojtja e konfidencialitetit të përdoruesve tanë është shumë e rëndësishme. Meqenëse rezultatet e analizës së ADN-së zakonisht u përkasin njerëzve të gjallë, ja disa mënyra specifike se si mbrojmë të dhënat gjenetike të përdoruesve:

  • Ancestry siguron fshirjen e plotë të rezultateve të analizës së ADN-së, shkatërrimin e mostrave të pështymës, fshirjen e trungjeve dhe të gjithë llogarinë e një përdoruesi përmes cilësimeve tona të privatësisë në çdo kohë.
  • Nuk ka "kërkim" për njerëz me rezultate të analizës së ADN-së - Që një person të shohë rezultatet e ADN-së së dikujt tjetër, ai person duhet të bëjë një analizë AncestryDNA dhe ose:
    • a.    Të ketë një Përputhje të ADN-së me një përdorues tjetër që ka bërë një analizë AncestryDNA dhe që ai person të ketë zgjedhur shprehimisht të shikojë Përputhjet e tyre të ADN-së (të afërmit e mundshëm në bazën tonë të të dhënave të AncestryDNA); ose
    • b.    Të ketë një përdorues tjetër që ka bërë një analizë të ADN-së dhe t’i japë shprehimisht rezultatet e ADN-së së tij një personi të tillë (i cili gjithashtu do të lejojë këdo, të cilit i jepen rezultatet e ADN-së, të shohë Përputhjet e mundshme të ADN-së të personit që ndan rezultatet e ADN-së së tij).
  • Përdoruesit e AncestryDNA zgjedhin emrat e tyre që shfaqen në profilin e tyre të përdoruesit të AncestryDNA, të cilat mund të jenë çdo gjë (përderisa nuk është fyese) - edhe thjesht iniciale. Analizat e menaxhuara nga prindi ose kujdestari ligjor i një fëmije të mitur do ta tregojnë prindin ose kujdestarin ligjor si "Menaxherin" e analizës dhe vetëm inicialet e fëmijës do të shihen nga përputhjet e ADN-së së bashku me emrin e zgjedhur të prindit. Emrat e shfaqur të AncestryDNA mund të ndryshohen nga përdoruesi në çdo kohë te Cilësimet e ADN-së.

 

Përputhjet e ADN-së

Për të ofruar shumë nga njohuritë e disponueshme për përdoruesit e AncestryDNA, të tilla si Genetic Communities® dhe përputhjen, Ancestry krahason ADN-në e përdoruesve me përdoruesit e tjerë në bazën e të dhënave tona të ADN-së. Listën rezultuese të përdoruesve të Ancestry të cilëve dikush u jep një lidhje të ADN-së, e quajmë "Përputhje e ADN" dhe ofrohet nëse një përdorues i tillë zgjedh shprehimisht të shikojë (dhe të shikohet nga) Përputhjet e ADN-së së tij. Në varësi të zgjedhjeve të konfidencialitetit të përshkruara në Deklaratën tonë të konfidencialitetit, përputhjet e ADN-së përfshijnë përdoruesit që kanë bërë një analizë AncestryDNA dhe përdoruesit që kanë ngarkuar të dhënat e ADN-së. Nëse një përdorues i AncestryDNA zgjedh të mos shikojë (dhe të mos shikohet nga) Përputhjet e ADN-së së tij, asnjë përdorues tjetër i AncestryDNA nuk do ta shohë atë përdorues në një listë të Përputhjes së ADN-së. Përdoruesit mund të zgjedhin preferencën e tyre të shikueshmërisë së Përputhjes së ADN-së gjatë aktivizimit të kompletit të analizës AncestryDNA dhe më pas mund të ndryshojnë, në çdo kohë, preferencën e shikueshmërisë në cilësimet e llogarisë së tyre.

Përputhjet e ADN-së mund të zbulojnë lidhje të papritura, duke përfshirë marrëdhëniet gjenetike që kundërshtojnë marrëdhëniet ekzistuese familjare që mund të shfaqen në një pemë familjare (p.sh. në rastet e birësimit ose konceptimit të donatorëve ku është përdorur dhurimi i spermës, vezëve ose embrionit). Ndonjëherë kjo zbulon origjinën e një përdoruesi e cila është e ndryshme nga ajo që përdoruesi mund të ketë kuptuar më parë për origjinën e tij. Nëse përdoruesit janë të shqetësuar për implikimet e Përputhjeve të ADN-së, mund të zgjedhin që të mos shikojnë ose të shikohen nga Përputhjet e ADN-së në cilësimet e llogarisë së tyre.

Si rezultat i disa prej ndikimeve të mundshme negative që vijnë nga zbulimi i marrëdhënieve të panjohura gjenetike, Ancestry paralajmëron përdoruesit që të konsiderojnë me kujdes nëse duhet të dorëzojnë mostra të pështymës për përpunim. Përdoruesit ekzistues që gjejnë rezultate befasuese mund të konsiderojnë gjithashtu ndryshimin e cilësimeve të shikueshmërisë ose fshirjen e plotë të rezultateve të analizës së ADN-së.

E marrim përgjegjësinë tonë dhe ndikimin e mundshëm të zbulimeve komplekse shumë seriozisht. Ancestry punon shumë për t'u shpjeguar përdoruesve tanë se si disa nga ato që mund të mësojnë mund të jenë të papritura. Kemi një ekip të përkushtuar përfaqësuesish të shërbimit ndaj klientit, të cilët janë trajnuar për të ndihmuar përdoruesit të përdorin dhe kuptojnë Shërbimet e Ancestry. Për përdoruesit me pyetje më të ndjeshme, ofrojmë një grup të vogël, të përkushtuar përfaqësuesish me shumë përvojë, të cilët mund të ndihmojnë në udhëheqjen e përdoruesve drejt zbulimeve të tyre.

Shërbimet e mbështetjes së jashtme dhe këshillimit të ndikuar nga ky shembull janë të disponueshme në disa vende, duke përfshirë:

Për banorët e SHBA-së

Biblioteka Kombëtare e Mjekësisë e SHBA
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Për banorët e Mbretërisë së Bashkuar

Autoriteti i Fertilizimit dhe Embriologjisë Njerëzore
https://www.hfea.gov.uk/

Për banorët e Kanadasë

Shëndeti Kanada
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Për banorët e Australisë

Autoriteti i Trajtimit Riprodhues me Ndihmë Viktorian
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview(ose i barasvlefshmi juaj federal lokal).

 

Fshirja e informacionit personal

Lidhur me informacionin se si të kërkoni fshirjen e informacionit që gjeni në faqen tonë për ju ose anëtarët e familjes tuaj, klikoni këtu.