Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Ancestry

S účinnosťou:  od 18. septembra 2023

Súhrn zmien

Nižšie uvedené informácie podávajú prehľad o najnovších zmenách vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Ancestry a o tom, ako vás tieto zmeny môžu ovplyvniť. Konkrétne:

 • Pridali sme text, aby sme mohli naďalej pokračovať v dodržiavaní požiadaviek kalifornského zákona o ochrane osobných údajov („CPRA“), zákona o ochrane spotrebiteľských údajov vo Virgínii („VCDPA“), ďalších zákonov a nariadení USA a brazílského všeobecného zákona o ochrane údajov („LGPD“);
 • Do Vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Ancestry sme zahrnuli službu Forces War Records, našu značku medzinárodnej vojenskej histórie;
 • Zverejnili sme, že odteraz získavame dátum narodenia namiesto roku narodenia v súvislosti s registráciou testovacej súpravy AncestryDNA, aby sme nám pomohli správne priradiť vlastníctvo účtov; a
 • Vykonali sme zmeny v celom Vyhlásení o ochrane osobných údajov na podporu transparentnosti a čitateľnosti.

V spoločnosti Ancestry je ochrana vášho súkromia najvyššou prioritou. Spoločnosť Ancestry sa zaviazala byť dobrým správcom vašich osobných údajov (definované nižšie) tým, že s nimi zaobchádza zodpovedne a zabezpečuje ich pomocou administratívnych, technických, organizačných a fyzických zabezpečení.

Čo sa týka vašich údajov, veríme v poctivosť, úprimnosť a transparentnosť. V tejto súvislosti sa spoločnosť Ancestry riadi tromi hlavnými zásadami:

 • Transparentnosť. Snažíme sa o transparentnosť v súvislosti s tým, aké osobné údaje získavame a spracúvame.
 • Jednoduchosť. Pri opisovaní našich postupov týkajúcich sa ochrany súkromia sa snažíme používať ľahko zrozumiteľný jazyk, aby sme vám pomohli rozhodovať sa informovane.
 • Kontrola. Dávame vám dohľad nad osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete, vrátane vašich údajov DNA (definované nižšie), a tým, ako sa používajú, poskytujú a uchovávajú.

 

Keď využívate naše služby

Máte dohľad nad svojimi biologickými vzorkami a údajmi o DNA a môžete ich spravovať, vymazávať alebo zničiť, ako je popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Pri používaní našich služieb môžete o sebe a svojej rodine odhaliť nečakané skutočnosti. Tieto objavy už po ich odhalení nedokážeme zvrátiť.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky, služby a mobilné aplikácie Ancestry, ktoré odkazujú na toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, vrátane: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember®, Forces War RecordsFind a Grave®. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na tieto webové stránky, služby a mobilné aplikácie ako „Ancestry“.

Zákazníci z USA. Dodatočné vyhlásenie o ochrane osobných údajov obyvateľov USA obsahuje ďalšie informácie pre obyvateľov USA, ktorí žijú v Kalifornii, Colorade, Connecticute a Virgínii.

Zákazníci z iných krajín okrem USA. Spoločnosť Ancestry Ireland Unlimited Company je prevádzkovateľom vašich osobných údajov a Časť 8 obsahuje informácie o vašich právach.

 

Obsah

 
1.   Úvod
2.   Vytvorenie účtu a vaše zapojenie do Služieb Ancestry
3.   Aké osobné údaje od vás Ancestry získava?
4.   Aké informácie získava Ancestry prostredníctvom vášho používania Služieb?
5.   Informácie, ktoré získavame z iných zdrojov
6.   Ako Ancestry používa vaše osobné údaje?
7.   Aké informácie zdieľame, kedy ich zdieľame a kto sú príjemcovia?
8.   Vaše práva a voľby týkajúce sa vašich osobných údajov
9.   Aké sú naše postupy týkajúce sa uchovávania?
10.   Ako môžem odstrániť svoje osobné údaje?
11.   Bezpečnosť
12.   Medzinárodné prenosy údajov
13.   Zmeny v tomto vyhlásení
14.   Právne základy podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ pre spracúvanie osobných údajov obyvateľov EÚ
15.   Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov
16.   Dodatočné vyhlásenie o ochrane osobných údajov rezidenta USA (iba zákazníci z Kalifornie, Colorada, Connecticutu a Virgínie)
17.   Dodatočné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v Austrálii
18.   Dodatočné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v Brazílii

 

1.  Úvod

Na poskytovanie a zlepšovanie webových stránok, mobilných aplikácií a služieb (súhrnne „služby“) získavame, uchovávame a inak spracúvame „osobné informácie“, čo sú informácie, ktorých pomocou vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, ako je ďalej opísané v Časti 3. Osobné informácie zahŕňajú vaše meno, e-mail, adresu alebo akékoľvek informácie, ktoré by mohli byť s vami primerane prepojené, vrátane vašich genetických informácií. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje naše postupy získavania, uchovávania a iného spracúvania vašich osobných údajov a dohľad, ktorý vám poskytujeme na ich riadenie v rámci našich služieb, vrátane práva namietať proti určitým druhom spracúvania. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje naše Pravidlá súborov cookie, ktoré opisujú naše používanie súborov cookie prehliadača a podobných technológií sledovania.

Informácie o zosnulých osobách nie sú osobné údaje na základe tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

2.  Vytvorenie účtu a vaše používanie služieb Ancestry

Vytvorením účtu nám dávate najavo, že rozumiete, že Ancestry bude získavať, spracúvať a poskytovať vaše osobné údaje (vrátane vašich genetických informácií, ak ste absolvovali AncestryDNA test), ako je opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

3.  Aké osobné údaje od vás Ancestry získava?

Typy osobných údajov, ktoré od vás dostávame a získavame, závisia od toho, ako využívate služby. Vyžadujeme určité informácie o účte, aby sme mohli poskytovať služby v súlade s našimi Zmluvnými podmienkami spoločnosti Ancestry. Bez nich vám nebudeme môcť poskytovať naše služby.

Kategória informácií Opis
Informácie o účte
 • Vaše meno (povinné),
 • E-mailová adresa (povinné),
 • Heslo, ktoré vytvoríte (povinné),
 • Niektoré značky spoločnosti Ancestry môžu podporovať služby prihlasovania tretích strán, ako sú Facebook, Google a Apple, ktoré poskytujú spoločnosti Ancestry vaše osobné údaje, napr. vaše meno, e-mailovú adresu a profilovú fotografiu a
 • Môžete uviesť telefónne číslo, aby sme vás mohli (i) informovať o stave výsledku testu AncestryDNA; (ii) pomôcť vám pri kontaktovaní služieb pre členov Ancestry (ďalej len „služby pre členov“), (iii) umožniť vám viacfaktorové overenie.
Údaje o kreditnej karte/platobné údaje

Platobné a fakturačné údaje, napr. číslo vašej kreditnej karty a vaša fakturačná a dodacia adresa, keď sa zaregistrujete do bezplatnej skúšobnej verzie alebo uskutočníte nákup, napr. predplatného Ancestry alebo testovacej súpravy AncestryDNA.

Informácie o registrácii testovacej súpravy AncestryDNA Pri registrácii testovacej súpravy AncestryDNA budeme získavať:
 • registračný kód spojený s vašou testovacou súpravou AncestryDNA;
 • vaše pohlavie prisúdené pri narodení; a
 • dátum vášho narodenia.
Údaje profilu

Získavame informácie, ktoré poskytnete pri vytváraní používateľského profilu (napríklad profilová fotografia, vaše meno, používateľské meno, životopis, vek, polohu a prepojené používateľské mená účtov). Údaje vášho profilu používateľa Ancestry sú viditeľné pre ostatných používateľov (definované v Zmluvných podmienkach), zvážte preto obmedzenie týchto informácií a použitie používateľského mena, ktoré je iné ako vaše skutočné meno, s cieľom chrániť vaše súkromie.

Váš obsah

Osobné údaje získavame prostredníctvom obsahu, ktorý dobrovoľne vložíte do služieb vrátane rodostromov, fotografií, audio/videonahrávok, príbehov, anotácií k záznamom, komentárov, správ a spätnej väzby poskytnutej spoločnosti Ancestry.

Genetické informácie V našich partnerských laboratóriách extrahujeme vašu DNA z vašej vzorky a prevedieme ju na strojovo čitateľné DNA údaje (ďalej len „údaje DNA“), ktoré spracujeme, aby sme vám poskytli odhad etnickej príslušnosti a návrhy služby Genetic Communities®. Spracujeme tiež vaše údaje DNA, aby sme vám poskytli informácie prostredníctvom nášho portálu o úrovni príbuzenstva s inými používateľmi v našej databáze DNA a akékoľvek genetické markery spojené s určitými biologickými, fyziologickými, behaviorálnymi vlastnosťami, alebo inými vlastnosťami, ako sú napr. hustota vlasov a farba očí či vlastnosti súvisiace s predvoľbami a duševnou pohodou.

Vaše údaje DNA a akékoľvek informácie z nich odvodené, napr. odhady etnického pôvodu, návrhy zo služby Genetic Communities, vlastnosti a zhody s genetickými príbuznými sú osobné údaje a označujú sa ako „genetické informácie“.

Vaša vzorka a extrahovaná DNA. Ani vzorka, ktorú nám poskytnete pomocou testovacej súpravy AncestryDNA, ani DNA extrahovaná z vašej vzorky (spolu označované ako „biologické vzorky“) nie sú osobnými údajmi podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Môžete súhlasiť s uložením svojich biologických vzoriek v našej biobanke pre budúce testy podľa vlastného uváženia. Budúce testy a výskum môžeme realizovať, ak vyjadríte súhlas s naším Informovaným súhlasom s výskumom alebo ak vyjadríte súhlas s ďalšími testami svojich biologických vzoriek. Ak nesúhlasíte s uchovávaním svojich biologických vzoriek, zlikvidujeme ich. Časti 8 a 10 popisujú, ako môžete dohliadať na svoje biologické vzorky. Kontaktovaním Služieb pre členov môžete spoločnosť Ancestry požiadať, aby zničila vaše Biologické vzorky. Podľa svojho uváženia môžeme zničiť biologické vzorky, ktoré nespĺňajú naše požiadavky na zaistenie kvality.

Zdravotné údaje Ancestry nie je poisteným subjektom podľa zákona o prenosnosti a zodpovednosti v zdravotnom poistení (Health Insurance Portability and Accountability Act, ďalej len „HIPAA“), preto žiadne vami poskytnuté údaje nepodliehajú ani nie sú chránené zákonom HIPAA.
Vaša komunikácia Hosťujeme a spravujeme vašu komunikáciu s inými používateľmi prostredníctvom funkcií pre komunikáciu na našej platforme. Tiež získavame vaše informácie, keď komunikujete so službami pre členov a tímami podpory pre naše ostatné služby prostredníctvom zvukových a obrazových informácií (napr. záznamov hovorov so službami pre členov alebo informácií dobrovoľne poskytnutých pri účasti na spotrebiteľskom štatistickom výskume).
Obsah a propagačné akcie Osobné údaje získavame, keď sa dobrovoľne zúčastňujete na súťažiach a špeciálnych propagačných akcií, ktoré organizujeme alebo sponzorujeme, pričom podrobnosti sú uvedené pri vstupe.
Fotografie a dobrovoľníci na fotenie pre Find a Grave Prostredníctvom služby Find a Grave získavame metadáta pridružené k digitálnym fotografiám nahraným do služby Find a Grave vrátane polohy, dátumu a času nasnímania fotografie. Ak sa rozhodnete byť dobrovoľníkom na fotenie pre Find a Grave, poskytnete nám svoju polohu, ktorú môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť.
Chránené klasifikácie a citlivé údaje V závislosti od toho, ako používate služby, získavame informácie týkajúce sa určitých chránených klasifikácií, ako je pohlavie alebo rasový alebo etnický pôvod. Ak napríklad používate služby AncestryDNA, vašu vzorku DNA používame na odhad etnickej príslušnosti. Ďalšie citlivé informácie vrátane sexuálnej orientácie môžu byť odvodené z obsahu, ktorým dobrovoľne prispievate do služieb.

Ohľadom informácií o Osobných údajoch spracúvaných spoločnosťou Ancestry týkajúcich sa používateľov mimo Ancestry kliknite sem.

 

4.  Aké informácie získava Ancestry prostredníctvom vášho používania služieb?

Kategória informácií Opis
Informácie o počítači a mobilnom zariadení

Ancestry získava informácie o tom, ako pristupujete k našim Službám vrátane webovej stránky, ktorú ste navštívili pred a po stránke Ancestry.

Získavame tiež IP adresu, na ktorej váš počítač, mobilné zariadenie alebo proxy server, ktorý používate, pristupuje na internet, a tiež ďalšie technické informácie, ako napr.:

 • operačný systém vášho počítača,
 • váš webový prehliadač,
 • identifikátor vášho mobilného zariadenia poskytnutý operačným systémom vášho mobilného zariadenia a váš mobilný operačný systém, a
 • názov vášho poskytovateľa internetových služieb alebo mobilného operátora.

Ancestry s vaším povolením získava údaje o zemepisnej polohe z vášho zariadenia.

Informácie zo súborov cookie a podobných technológií Ancestry používa súbory cookie a podobné technológie, ako aj technické integrácie s marketingovými a reklamnými partnermi, ako je opísané v našich Pravidlách súborov cookie, ktoré tvoria súčasť tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V našich Pravidlách súborov cookie sa dozviete o našich postupoch a kontrolných prvkoch, ktoré vám poskytujeme.
Informácie zdieľané prostredníctvom funkcií sociálnych sietí

Ak interagujete so sociálnymi sieťami prostredníctvom Služieb, napríklad odkazmi „Zdieľať“, „Uverejniť“, „Tweet“, „Pripnúť“ alebo „Sledujte nás“ vedúce na stránky, ako napr. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram a YouTube, Ancestry bude získavať tieto interakcie a akékoľvek informácie o účte, ktoré nám tieto služby sprístupňujú, v závislosti od vašich nastavení ochrany súkromia u danej tretej strany.

Vaše interakcie s týmito funkciami upravuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušnej spoločnosti tretej strany.

Budete mať možnosť prihlásiť sa do služieb Ancestry pomocou svojho účtu sociálnej siete, ako je účet Google alebo Apple. Ak dáte príslušné povolenia, budeme o vás dostávať informácie z vášho účtu na sociálnej sieti, ktoré spoločnosť Ancestry použije na vytvorenie vášho účtu a zostavenie vášho profilu, napr. vaše meno, e-mailová adresa a profilová fotografia.

Informácie z vášho používania Služieb Získavame informácie o vašom používaní služieb, napríklad keď vyhľadávate alebo získavate prístup k záznamom či verejným rodostromom, ktoré stránky si prezeráte, na ktoré odkazy klikáte alebo keď pridávate ľudí do svojho rodostromu atď. Pomocou týchto informácií odvodzujeme údaje o vás ako zákazníkovi a vašich záujmoch, aby sme vám poskytli lepší zážitok, napríklad prostredníctvom návrhov vyhľadávania.

 

5.  Informácie, ktoré získavame z iných zdrojov

Kategória informácií Opis používania
Informácie z verejných a historických záznamov Spoločnosť Ancestry získava záznamy z rôznych zdrojov, zvyčajne z oficiálnych zdrojov záznamov vrátane dennej tlače, ako aj záznamy o narodení, úmrtí, sobáši a sčítaní ľudu, ktoré môžu obsahovať Osobné údaje súvisiace s vami. Verejné a historické záznamy môžu obsahovať aj Osobné údaje týkajúce sa iných používateľov ako používateľov Ancestry. Tieto záznamy sa zvyčajne sprístupňujú používateľom v rámci predplatených služieb Ancestry.
Informácie od tretích strán

Informácie o vás tiež získavame od tretích strán. Napríklad príležitostne dopĺňame údaje, ktoré získavame, o informácie licencované tretími stranami, aby sme vám prispôsobili služby a ponuky.

Ak si zakúpite darčekové predplatné alebo súpravu AncestryDNA testu ako darček, budeme získavať osobné údaje, ako sú meno príjemcu, dodacia adresa, e-mailová adresa a potrebné informácie o nákupe na dokončenie darčeka a upozornenie príjemcu.

 

6.  Ako Ancestry používa vaše osobné údaje?

Kategória informácií Opis používania
Osobné údaje (všeobecne) Vaše Osobné údaje používame na poskytovanie, prispôsobenie, zlepšovanie, aktualizovanie a rozširovanie našich Služieb. To zahŕňa:
 • overovanie vášho prístupu k Službám a zlepšovanie informačnej bezpečnosti spoločnosti Ancestry;
 • spracúvanie vašich platieb na účely predplatného, služieb AncestryDNA a tiež iných produktov a funkcií;
 • vytváranie nových a zlepšovanie existujúcich Služieb;
 • pomáhanie vám pri vytváraní a poskytovaní užitočných informácií o vašich rodostromoch na základe údajov v databázach Ancestry;
 • vydávanie prieskumov a dotazníkov na používanie v Službách, ako aj uľahčovanie vývoja produktov a výskumných iniciatív;
 • realizovanie vedeckého, štatistického a historického výskumu;
 • zisťovanie a ochrana pred omylom, podvodom alebo inou trestnou či škodlivou činnosťou; a
 • presadzovanie našich Zmluvných podmienok.
Komunikácia Vaše Osobné údaje používame na komunikáciu s vami o Službách, napr. keď:
 • odpovedáme na vaše požiadavky smerované službám pre členov;
 • vás upozorňujeme na potenciálnych genetických príbuzných identifikovaných porovnávaním DNA alebo prostredníctvom našich služieb rodinnej histórie (napríklad „Ancestry Hints®“ o potenciálnych predkoch v našej databáze) alebo aktualizáciách výsledkov vašich testov AncestryDNA (napríklad váš potencionálna etnická príslušnosť a genetické komunity);
 • vás upozorňujeme na záznamy alebo „tipy“ v našej databáze týkajúce sa ľudí vo vašom rodostrome alebo s ktorými môžete byť v príbuzenskom vzťahu;
 • vás informujeme o zmenách v Službách alebo nových Službách;
 • vás požiadame o účasť na mediálnych produkciách, reklamách, realizácii spotrebiteľského štatistického výskumu alebo referenciách spoločnosti Ancestry; a
 • vám poskytneme informácie alebo požiadame o akciu v reakcii na technické, bezpečnostné a iné prevádzkové problémy.
Marketing produktov a ponúk od nás alebo našich obchodných partnerov

Používame niektoré osobné údaje (napríklad demografické informácie dostupné zo zdrojov tretích strán alebo z častí Ancestry (profil, rodostromy atď.)) na marketing našich produktov a ponúk od nás alebo našich obchodných partnerov. Tento marketing zahŕňa inzerciu založenú na vašich záujmoch.

Ancestry nezdieľa vaše genetické informácie s obchodníkmi, poisťovňami alebo zamestnávateľmi tretích strán a vaše genetické informácie nebudeme používať na marketing alebo prispôsobenú inzerciu bez získania vášho samostatného výslovného súhlasu.

V prípade marketingu, s ktorého prijímaním ste súhlasili prostredníctvom e-mailu alebo SMS, môžete kontrolovať spôsob, akým vám poskytujeme marketing, pomocou odkazu na zrušenie odberu v každom marketingovom e-maile, ktorý dostanete, zmenou nastavení komunikácie alebo podľa pokynov v marketingových oznámeniach, ktoré dostávate. Kontrolné prvky pre súvisiace značky Ancestry sú k dispozícii prostredníctvom ich nastavení a sú uvedené tu. Pri určitej prispôsobenej reklame na platformách tretích strán sa opierame o naše vlastné oprávnené záujmy, ktoré tvoria právny základ (pozrite si Časť 7) a svoje predvoľby týkajúce sa marketingu by ste mali ovládať priamo na týchto platformách.

Genetické informácie Ancestry používa vaše genetické informácie na nasledujúce účely:
 • poskytovanie výsledkov etnickej príslušnosti, zhody DNA (napr. blízka rodina, širšia rodina alebo vzdialená rodina) z našej databázy a iné informácie, ktoré pomáhajú vám a iným používateľom dozvedieť sa viac o sebe, o sebe navzájom, o potenciálnych členoch rodiny a o vašich genetických príbuzných a rodinných skupinách;
 • spájanie vás a pomáhanie vám dozvedieť sa viac o svojich genetických príbuzných v našej databáze prostredníctvom funkcií, ako sú porovnávanie DNA alebo iné produktové funkcie;
 • poskytovanie ďalších informácií pre vás na našom portáli o tom, čo vaša DNA odhalí o vlastnostiach a telesnom zdraví;
 • poskytovanie relevantných výsledkov, ktoré vám pomáhajú objaviť spoločných predkov a ďalšie detaily o vašej rodinnej histórii, ako aj pomôcť vám pri vytvorení rodostromu a spojiť sa s priateľmi a rodinou;
 • študovanie agregovaných Genetických informácií na lepšie pochopenie populačných a s etnickým pôvodom súvisiacich chorôb v oblasti zdravia, duševnej pohody, starnutia alebo fyzického stavu;
 • realizovanie vedeckého, štatistického a historického výskumu; a
 • zlepšovanie funkcií a funkcionality našich existujúcich produktov súvisiacich s DNA, zlepšovanie skúsenosti zákazníkov v rámci Služieb Ancestry, zvyšovanie kvality našich laboratórnych procesov a technológií a vytváranie nových produktov a služieb.

 

7.  Aké informácie poskytujeme, kedy ich poskytujeme, a kto sú príjemcovia?

Ancestry neposkytuje vaše individuálne osobné údaje (vrátane vašich genetických informácií) tretím stranám s výnimkami, ktoré sú opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo s vaším dodatočným súhlasom. Dobrovoľne nezdieľame vaše informácie s orgánmi činnými v trestnom konaní. Bez vášho výslovného súhlasu tiež nebudeme vaše genetické informácie poskytovať poisťovniam, zamestnávateľom alebo obchodníkom tretích strán.

Zverejnenia spoločnosti Ancestry špecifické pre USA nájdete tu.

Okolnosti uvedené nižšie objasňujú, kedy môže dochádzať k zdieľaniu:

 
S kým sa môžu vaše informácie zdieľať/okolnosti, za akých dochádza k zdieľaniu Opis
Spoločnosti Ancestry

Vaše informácie môžeme poskytovať skupine spoločností Ancestry vrátane Ancestry.com Operations Inc a spoločností uvedených tu (ďalej len „spoločnosti Ancestry“) s cieľom poskytovať a zlepšovať naše služby.

Vaše Osobné údaje a Genetické informácie prenášame medzi spoločnosťou Ancestry so sídlom v Írsku a spoločnosťami Ancestry so sídlom v USA. Ďalšie informácie si pozrite v časti 12 nižšie.

Iní používatelia alebo iné subjekty, s ktorými sa môžete rozhodnúť zdieľať

V rámci vášho používania služieb máte možnosť pridávať alebo poskytovať informácie všetkým používateľom služby alebo prostredníctvom funkcií poskytovania konkrétnym používateľom služieb Ancestry a dokonca aj používateľom, ktorí nevyužívajú služby Ancestry. Budú dostupné ďalšie možnosti poskytovania v niektorých službách, napríklad AncestryDNA (pozri nižšie).

Informácie vo vašom verejnom profile (profiloch) uvidia všetci ostatní používatelia, rovnako ako podrobnosti o verejnom rodokmeni. V predvolenom nastavení sú profily žijúcich ľudí vo vašom rodokmeni viditeľné iba pre vás a ľudí, ktorým poskytujete svoj rodostrom ako „redaktor“ alebo ktorým povolíte zobrazenie žijúcich ľudí vášho rodokmeňa. Ďalšie informácie o žijúcich ľuďoch môžu byť viditeľné, ak sú zahrnuté vo verejnej galérii médií alebo ak sa rozhodnete zverejniť informácie mimo svojho rodostromu.

Svoju aktivitu môžete poskytovať v závislosti od vašej komunikácie so záznamami Ancestry alebo s obsahom iného používateľa, napríklad ak prispievate do rodostromu iného používateľa alebo komentujete záznam alebo obsah iného používateľa. Ak je v nastaveniach vášho účtu zapnutá funkcia Nedávni sledovatelia, môžete vlastníkov rodostromov informovať, že ste navštívili ich rodokmeň. Ak sa rozhodnete zobrazovať a byť videní na základe svojich zhôd DNA, osoby so zhodnou DNA môžu vidieť určité osobné informácie, ako je vaše používateľské meno, v akom príbuzenskom vzťahu môžu byť s vami, či ste prepojili rodostrom so svojou DNA a či všetky alebo iba poskytované (podľa vášho výberu) regióny a genetické komunity. Môžu vám byť ponúknuté ďalšie možnosti, ako sa spojiť s príbuznými alebo sa dozvedieť o rodinných prepojeniach.

Môžete porovnať ďalšie DNA údaje, napr. oblasti etnickej príslušnosti, genetické komunity a vlastnosti, s osobami so zhodnou DNA.

Ak zdieľate podrobnosti svojej rodinnej histórie alebo skúsenosti s DNA mimo Služieb, robíte tak na vlastné riziko.

Poskytovatelia Služieb

Pri poskytovaní a marketingu Služieb spolupracujeme s inými spoločnosťami. V dôsledku toho budú mať tieto spoločnosti prístup k vašim údajom, vrátane niektorých vašich osobných údajov, alebo ich budú inak spracúvať vo svojich systémoch. Na tieto spoločnosti sa vzťahujú zmluvné záväzky upravujúce ochranu súkromia, zabezpečenie údajov a dôvernosť v súlade s príslušnými zákonmi. K týmto spoločnostiam, ktoré môžu mať prístup k Osobným údajom, patria naši:

 • partnerské laboratóriá (napr. vaše biologické vzorky);
 • poskytovatelia prepravy testovacích súprav AncestryDNA (napr. meno, dodacia adresa a telefónne číslo);
 • spracovatelia platieb (napr. Platobné údaje);
 • poskytovatelia infraštruktúry cloudových služieb (webové a mobilné služby Ancestry sú cloudové služby; všetky vaše údaje sú uložené u našich dodávateľov cloudových služieb);
 • zariadenia biobanky (napr. biologické vzorky a kódy testovacej súpravy AncestryDNA);
 • dodávatelia, ktorí nám pomáhajú pri marketingovej analýze a spotrebiteľskom prieskume, prevencii podvodov a bezpečnosti (napr. e-mailová adresa);
 • poskytovatelia komunikačnej infraštruktúry (napr. meno a e-mailová adresa); a
 • dodávatelia, ktorí nám pomáhajú poskytovať niektoré funkcie služieb pre členov, ako sú nástroje telefonickej podpory a prieskumov (napr. informácie účtu alebo meno alebo e-mailová adresa).
Analytika a reklamní partneri Spolupracujeme s partnermi tretích strán na analytické a reklamné účely. Získavaním a zdieľaním určitých osobných údajov nám títo predajcovia pomáhajú lepšie prispôsobiť reklamy tak, aby zodpovedali vašim záujmom. Pomáhajú nám tiež merať efektivitu reklamných kampaní a slúžia na to, aby sa vám zobrazovala reklama, ktorá je pre vás relevantnejšia.
Výskumní partneri a neidentifikovateľné údaje Neidentifikovateľné genetické informácie poskytujeme výskumným partnerom iba vtedy, keď nám k tomu poskytnete svoj výslovný súhlas prostredníctvom nášho Informovaného súhlasu s výskumom. Ak nevyjadríte súhlas s Informovaným súhlasom s výskumom, vaše údaje nebudú zahrnuté do údajov, ktoré poskytujeme týmto výskumníkom. Všetky takéto neidentifikovateľné genetické informácie a fenotypové informácie, ktoré poskytujeme tretím stranám na výskumné účely, sa vykonávajú v súlade s časťou 46 (počnúc oddielom 46.101) hlavy 45 Kódexu federálnych nariadení.

Výskumní partneri zahŕňajú komerčné alebo neziskové organizácie, ktoré realizujú alebo podporujú vedecký výskum, vývoj terapeutických, zdravotníckych pomôcok alebo súvisiaceho materiálu na liečbu, diagnostikovanie alebo predvídanie zdravotných problémov. V niektorých prípadoch môže mať výskumný partner alebo Ancestry finančný záujem o usporiadanie výskumu. Zoznam našich výskumných partnerov nájdete tu.

Orgány činné v trestnom konaní

Spoločnosť Ancestry dobrovoľne neposkytuje údaje akéhokoľvek druhu štátnym alebo súdnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní. S cieľom poskytovať našim používateľom maximálnu ochranu v súlade so zákonom vyžadujeme od všetkých štátnych agentúr žiadajúcich o prístup k údajom zákazníkov spoločnosti Ancestry, aby postupovali podľa platného zákonného procesu, a neumožňujeme orgánom činným v trestnom konaní používať služby na vyšetrovanie trestných činov alebo identifikáciu ľudských pozostatkov.

Ak sme nútení sprístupniť vaše Osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, urobíme maximum preto, aby sme vám to oznámili v predstihu, ak nám to zákon nezakazuje. Spoločnosť Ancestry vydáva správu o transparentnosti, kde uvádzame počet platných žiadostí orgánov činných v trestnom konaní o údaje používateľov v rámci všetkých našich stránok.

Ďalší zákonný alebo regulačný proces Môžeme zdieľať vaše Osobné údaje, ak sa domnievame, že je to dôvodne nutné na:
 • dodržanie platných právnych procesov (napr. predvolania, záruky);
 • presadzovanie alebo uplatňovanie našich Zmluvných podmienok;
 • ochranu bezpečnosti alebo integrity Služieb; alebo
 • ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Ancestry, našich zamestnancov alebo používateľov.
Pri akvizícii spoločnosti Ancestry V prípade akvizície alebo prevodu spoločnosti Ancestry alebo jej podnikov (aj v súvislosti s bankrotom alebo podobnými postupmi) môžeme zdieľať vaše Osobné údaje so subjektom, ktorý akvizíciu uskutočňuje alebo je prijímateľom. Prísľuby v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov sa budú ďalej vzťahovať na vaše Osobné údaje prevedené na nový subjekt.
Súhrnné údaje Ancestry zverejňuje informácie o používateľoch v súhrnnej a neidentifikovateľnej podobe v rámci služieb alebo nášho marketingu, alebo vo vedeckých publikáciách zverejnených nami alebo našimi výskumnými partnermi. Môžeme napríklad zaznamenať percento imigrantov v nejakom štáte, ktorí pochádzajú z nejakého konkrétneho geografického regiónu alebo krajiny. Takéto zverejnenie nikdy nebude zahŕňať osobné údaje a nebudeme ich opätovne identifikovať.

 

8.  Vaše práva a voľby týkajúce sa vašich osobných údajov

Všetci používatelia (ako je definované v našich Zmluvných podmienkach) môžu používať naše online nástroje na 1) požiadanie o výkaz o tom, aké osobné údaje nám poskytli, 2) stiahnutie kópie svojich údajov DNA alebo stiahnutie kópie svojich rodostromov, a 3) vymazanie svojich rodostromov, výsledkov AncestryDNA testov alebo účtu.

Okrem toho niektoré zákony o ochrane osobných údajov, ako napríklad GDPR v EU/EHP, GDPR Spojeného kráľovstva a LGPD v Brazílii, poskytujú ľuďom špecifické práva týkajúce sa ich osobných údajov. Príklad:

Právo na prístup/právo vedieť. Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom a získať kópie určitých informácií vrátane kategórií vašich osobných údajov, ktoré získavame a zverejňujeme. Na vyžiadanie takejto kópie postupujte podľa týchto podrobných pokynov. Ak chcete získať kópiu svojich Údajov DNA, postupujte podľa týchto podrobných pokynov. Ak chcete získať kópiu svojich rodostromov, postupujte podľa týchto podrobných pokynov.

Právo na nápravu/opravu. Máte právo požiadať o nápravu alebo opravu nepresných osobných údajov o sebe.

Právo na vymazanie/odstránenie. V určitých prípadoch máte právo požiadať, aby sme obmedzili (zastavili akéhokoľvek aktívne spracúvanie) alebo vymazali vaše osobné údaje za predpokladu, že na to existujú platné dôvody a je to v súlade s príslušnými zákonmi. V Časti 10 nájdete informácie o tom, ako vymazať svoje Osobné údaje.

Právo namietať. Máte právo namietať proti spracovateľským činnostiam v rámci našich oprávnených záujmov, ak takéto činnosti ovplyvňujú vaše práva a slobody ako fyzickej osoby. Ak tiež súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Zastavíme akékoľvek ďalšie spracúvanie vašich údajov na tento účel.

Právo na obmedzenie. Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, napríklad ak sa domnievate, že spracúvanie je založené na nepresných údajoch alebo údaje nie sú spracúvané zákonným spôsobom.

Právo na prenosnosť údajov. Máte právo získať niektoré svoje osobné údaje vo formáte, ktorý možno preniesť na iného prevádzkovateľa údajov.

Právo podať sťažnosť. Máte právo podať sťažnosť Írskej komisii pre ochranu údajov (vybavovanie sťažností, vyšetrovanie a presadzovanie práva pre jednotlivcov | komisár pre ochranu údajov) alebo akýkoľvek iný príslušný dozorný orgán v krajine bydliska.


Tieto práva si môžete uplatniť pomocou nástrojov opísaných nižšie alebo kontaktovaním spoločnosti Ancestry. Podrobnosti a možnosti prístupu k týmto informáciám sú uvedené v Časti 15.

Typ Možnosti
Ancestry V nasledujúcich sekciách nastavení ochrany súkromia môžete kedykoľvek získať prístup k osobným údajom (napr. vašej e-mailovej adrese, používateľskému menu, informáciám profilu atď.), ktoré poskytnete spoločnosti Ancestry, a aktualizovať ich: Ak sa chcete dozvedieť, ako spravovať nastavenia ochrany osobných údajov pre všetky rodostromy, ktoré ste vytvorili na stránke Ancestry, navštívte stránku Nastavenia rodostromu alebo kliknite sem.
Súvisiace značky Ancestry sa snaží uľahčiť vám správu vášho súkromia naprieč Službami. Nastavenia ochrany súkromia pre naše súvisiace značky môžete spravovať tu.
Mobilné aplikácie Na svoje informácie môžete dohliadať aj pomocou nastavení dostupných v našich mobilných aplikáciách, ako sú aplikácie Ancestry a Find a Grave.
Reklama Používame súbory cookie a podobné technológie sledovania a integrácie s marketingovými a reklamnými partnermi tretích strán na získavanie údajov o vašich záujmoch a správaní, aby sme vám zobrazovali zacielené reklamy. Svoje nastavenia môžete meniť tak, ako uvádzame v našich Pravidlách súborov cookie. Informácie o „Do Not Track“ (Nesledovať) nájdete v našich Pravidlách súborov cookie.
Sťahovanie informácií o rodostrome Spoločnosť Ancestry vám umožňuje sťahovať informácie o vašom rodostrome v štandardnom formáte súborov rodostromov GEDCOM v časti Nastavenia rodostromu. Tu zistíte, ako na to.
Stiahnutie údajov DNA Môžete si stiahnuť súbor so svojimi údajmi DNA. Ak si stiahnete svoje Údaje DNA, robíte tak na vlastné riziko. Ďalšie informácie a pokyny o tom, čo je zahrnuté vo vašom stiahnutom súbore s údajmi DNA, zistíte tu.

 

9.  Aké sú naše postupy týkajúce sa uchovávania?

Základnou premisou Služieb Ancestry je myšlienka, že osobná cesta samoobjavovania nie je jednorazová udalosť a prebieha dlhé časové obdobia, možno aj celý život. Navyše, a pri osobitnom dôraze na našich predplatiteľov a zákazníkov DNA, ktorí platia poplatky alebo si kupujú predplatné, poskytuje priebežné zlepšovanie našich zbierok historických záznamov a funkcií DNA pre našich používateľov výhody a užitočné informácie v priebehu času. V dôsledku toho vyjadrujú naše postupy týkajúce sa uchovávania túto pretrvávajúcu hodnotu uchovávaním účtov používateľov v našom systéme dovtedy, kým nás naši používatelia neinformujú o svojom prianí vymazať svoje údaje alebo zrušiť svoje účty.

Kategória informácií Obdobie uchovávania
Účet a profil Ancestry bude uchovávať Osobné údaje, ktoré poskytnete pri vytváraní svojho účtu a profilu až do momentu, kým svoj účet nevymažete.
Rodostrom Kvôli viacgeneračnému významu rodostromov bude Ancestry uchovávať údaje o vašom rodostrome s cieľom poskytnúť vám nepretržitý prístup, aktualizované funkcie a možnosť zlepšovať váš rodostrom. Údaje o vašom rodostrome sa ponechajú dovtedy, kým svoj rodostrom alebo účet neodstránite.
DNA

Ancestry uchováva vaše údaje DNA s cieľom poskytovať vám funkcie a funkcionalitu, ktoré si kupujete (alebo dostávate ako darček) vrátane priebežne aktualizovaných funkcií, čoraz podrobnejšie odhady etnickej príslušnosti a vylepšené regióny a komunity, ako aj ďalšie nové funkcie na základe vašich údajov DNA. Vaše údaje DNA sa budú uchovávať dovtedy, kým svoje výsledky AncestryDNA testov alebo účet neodstránite.

Ak by ste boli zákazníkom služby AncestryHealth, naši laboratórni partneri AncestryHealth majú povinnosť uchovávať vaše Údaje DNA a výsledok testu na obdobie aspoň sedem rokov alebo ako to vyžaduje štátne právo a zákon o klinických laboratórnych zlepšeniach (Clinical Laboratory Improvements Act, CLIA) a usmernenia, ktoré sa vzťahujú na laboratóriá certifikované organizáciou College of American Pathologists (CAP).

Súvisiace značky Niektoré z našich súvisiacich značiek (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember a Find a Grave) majú svoje vlastné prihlasovacie účty a budú podľa potreby uchovávať osobné údaje, ktoré poskytnete pri vytváraní svojho účtu a profilu s cieľom poskytovať vám nepretržité a aktualizované služby až dovtedy, kým nás nepožiadate o jeho odstránenie.
Informácie o používaní Informácie o používaní (napr. návštevy stránok) uchovávame v odosobnenej alebo agregovanej podobe. Po agregácii tieto informácie prestanú byť osobnými údajmi a nebudú podliehať žiadostiam používateľov o vymazanie.

 

10.  Ako môžem odstrániť svoje osobné údaje?

Svoje Osobné údaje môžete z Ancestry kedykoľvek odstrániť.

Kategória informácií Ako na odstránenie
Osobné údaje

Svoje Osobné údaje môžete z Ancestry odstrániť podľa týchto pokynov.

Ak ste poskytli informácie iným používateľom (napríklad zverejnením svojich rodostromov alebo poskytovaním svojich výsledkov DNA priamo iným používateľom), Ancestry nebude môcť odstrániť žiadne kópie informácií, ktoré si mohli iní používatelia uchovať. Možno ich odstrániť iba tak, že kontaktujete príslušného používateľa a požiadate ho o ich odstránenie.

Akúkoľvek žiadosť o odstránenie informácií z prepojených archivačných záznamov smerujte zodpovednému subjektu pre archiváciu.

Žiadosti o odstránenie Osobných údajov z prehľadávateľných indexov záznamov, ktoré uchovávame, budeme posudzovať prípad od prípadu v súlade so zákonom.

Ohľadom informácií o Osobných údajoch spracúvaných spoločnosťou Ancestry týkajúcich sa používateľov mimo Ancestry kliknite sem.

Genetika

Ak požiadate, aby spoločnosť Ancestry odstránila vaše Údaje DNA, odstránime všetky Genetické informácie vrátane akýchkoľvek odvodených Genetických informácií (odhady etnického pôvodu, zhody genetickej príbuznosti atď.) z našich produkčných, vývojových, analytických a výskumných systémov do 30 dní.

Ak chcete požiadať o zničenie svojich Biologických vzoriek, musíte kontaktovať Služby pre členov. Ak ste odsúhlasili náš Informovaný súhlas s výskumom, nebudeme môcť odstrániť vaše genetické informácie z aktívnych ani dokončených výskumných projektov, ale nebudeme ich používať v žiadnych nových výskumných projektoch.

Všeobecné Pri odstraňovaní vašich osobných údajov z našich systémov zálohovania môže dochádzať k určitému oneskoreniu po ich odstránení z našich produkčných, vývojových, analytických a výskumných systémov. Naši laboratórni partneri si tiež môžu ponechať informácie, ktoré od nás dostanú v súlade so zákonmi alebo nariadeniami vyžadujúcimi uchovávanie určitých údajov, ako sú nariadenia o dodatkoch k vylepšeniam klinických laboratórií, ktoré spravuje Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA. Ancestry tiež uchováva určité informácie, ako je dôvodne nevyhnutné na dodržiavanie našich zákonných povinností (vrátane žiadostí orgánov činných v trestnom konaní), riešenie sporov, udržiavanie bezpečnosti, prevenciu podvodu a zneužívania, ako aj dodržiavanie požiadaviek súvisiacich s daňami, platobným priemyslom, cennými papiermi a súladom s klinickými predpismi.
Súvisiace značky Ak chcete odstrániť informácie z našich súvisiacich značiek (Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember a Find a Grave), môžete nás kedykoľvek kontaktovať na súvisiacej značke a požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z danej služby. Niektoré Služby môžu mať tiež online formulár žiadosti prístupný z ponuky nastavení účtu danej služby, ktorý si môžete pozrieť tu.

 

11.  Bezpečnosť

Ancestry spravuje komplexný program informačnej bezpečnosti navrhnutý na ochranu Osobných údajov našich zákazníkov pomocou administratívnych, fyzických a technických zabezpečení.

Konkrétne použité bezpečnostné opatrenia vychádzajú z citlivosti získavaných Osobných údajov. Máme zavedené opatrenia na ochranu pred nevhodným prístupom, stratou, zneužitím alebo zmenou Osobných údajov (vrátane Genetických informácií) pod našou kontrolou.

Bezpečnostný tím Ancestry pravidelne hodnotí naše postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany súkromia a zlepšuje ich podľa potreby s cieľom zabezpečiť integritu našich systémov a vašich osobných údajov.

Používame zabezpečený serverový softvér na šifrovanie Osobných údajov (vrátane Genetických informácií) a spolupracujeme iba so spoločnosťami v oblasti bezpečnosti, ktoré spĺňajú naše normy zabezpečenia a zaviažu sa k nim. Aj keď nemôžeme zaručiť, že nedôjde k strate, zneužitiu alebo zmene údajov, používame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme tomu zabránili.

Je tiež dôležité, aby ste sa chránili pred neoprávneným prístupom k vašim Osobným údajom udržiavaním silných hesiel a ochranou pred neoprávneným používaním svojho vlastného počítača alebo zariadenia.

 

12.  Medzinárodné prenosy údajov

Sme globálna spoločnosť a vaše osobné údaje prenášame do iných krajín, ako je vaša krajina, vrátane, ale nie výlučne, Spojených štátov amerických, Írska, Spojeného kráľovstva a Francúzska. Krajiny, ktoré sú mimo EHP, ďalej Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo nemusia ponúkať rovnakú úroveň ochrany údajov ako vo vašej domovskej krajine. Keď prenášame vaše Osobné údaje a Genetické informácie medzi spoločnosťou Ancestry so sídlom v Írsku a spoločnosťami Ancestry so sídlom v USA na spracúvanie v Spojených štátoch, opierame sa o zavedené mechanizmy prenosov, ako sú Štandardné zmluvné doložky.

 

13.  Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť, ale v značnom predstihu poskytneme upozornenie na akékoľvek zásadné zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, napríklad uverejnením oznámenia v rámci služieb, na našich webových stránkach alebo odoslaním e-mailu, aby ste mali možnosť si zmeny prezrieť a zvoliť, či chcete pokračovať v používaní služieb.

Budeme vám tiež oznamovať nezásadné zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov od ich dátumu platnosti zverejnením oznámenia v rámci služieb, na našich webových stránkach alebo odoslaním e-mailu.

Ak podáte námietku proti nejakým zmenám, svoj účet môžete odstrániť podľa opisu v sekcii 10.

 

14.  Právne základy podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ pre spracúvanie osobných údajov obyvateľov EÚ

Podľa zákonov EÚ/EHP a Spojeného kráľovstva máme povinnosť uviesť účely, na aké spracúvame vaše osobné údaje, a právne základy, o ktoré sa pritom opierame. Ancestry sa pri získavaní a spracúvaní vašich Osobných údajov a Genetických informácií opiera o celý rad právnych základov. Podrobnosti našich právnych základov si môžete pozrieť tu.

 

15.  Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov

Zákazníci v Spojených štátoch

Ak bývate v Spojených štátoch, za používanie vašich údajov a odpovedanie na akékoľvek žiadosti súvisiace s vašimi osobnými údajmi sú zodpovedné spoločnosti Ancestry.com Operations, L.P., Ancestry.com Operations Inc. a Ancestry.com DNA, LLC.

 

  E-mail Poštová adresa
Pre používateľov nachádzajúcich sa v Spojených štátoch [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
Žiadosti o ochranu osobných údajov štátov USA [email protected]
Podpora splnomocneného zástupcu v Kalifornii [email protected]

 

Zákazníci mimo Spojených štátov

Ak bývate mimo Spojených štátov, vaším prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Ancestry Ireland Unlimited Company.

Používatelia mimo Spojených štátov môžu kontaktovať Írsky výbor na ochranu údajov (Irish Data Protection Commission) alebo váš miestny úrad na ochranu údajov.

 

  E-mail Poštová adresa
Pre používateľov nachádzajúcich sa mimo Spojených štátov [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Ireland

 

Pre zákazníkov Ancestry. Ak chcete získať podrobnosti o tom, ako sa na nás obrátiť, kliknite tu alebo sa môžete opýtať prostredníctvom chatu.

Žiadosti orgánov činných v trestnom konaní. Žiadosti o informácie od orgánov činných v trestnom konaní by sa mali riadiť návodom Ancestry pre orgány činné v trestnom konaní.

 

16.  Doplňujúce Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre obyvateľov USA

Spoločnosť Ancestry poskytuje toto Doplňujúce vyhlásenie o ochrane osobných údajov obyvateľov USA (ďalej len „vyhlásenie pre USA“), ktoré sa vzťahuje na obyvateľov Kalifornie, Colorada, Connecticutu, Utahu, Virgínie a iných obyvateľov USA, ako doplnok k nášmu Vyhláseniu o ochrane osobných údajov s cieľom poskytnúť informácie o tom, ako môžete uplatniť svoje práva podľa zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov štátu Kalifornia z roku 2018 (ďalej len „CCPA“), zákona o ochrane osobných údajov štátu Colorado (ďalej len „CPA“), zákona o ochrane osobných údajov štátu Connecticut (ďalej len „CTDPA“) a zákona o ochrane údajov spotrebiteľov štátu Virgínia (ďalej len „VCDPA“). Toto vyhlásenie USA sa vzťahuje na všetky webové stránky, služby a mobilné aplikácie Ancestry, ktoré odkazujú na toto vyhlásenie USA, vrátane: Ancestry, AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember, and Find a Grave (všade súhrnne ako „Ancestry“, „my“ alebo „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch). Vzťahuje sa na Osobné údaje (definované vyššie), ktoré získavame pri vašom používaní našich Služieb a akýmikoľvek inými prostriedkami, ktorými s nami interagujete.

16.1  Kategórie Osobných údajov

Spoločnosť Ancestry získava a získavala počas 12 mesiacov pred dátumom účinnosti tohto Vyhlásenia USA nasledujúce kategórie Osobných údajov:

 • Identifikátory, ako sú meno, používateľské meno, poštová adresa, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, IP adresa, identifikátor vášho mobilného zariadenia, e-mailová adresa, názov účtu, vodičský preukaz.
 • Osobné informácie opísané v pododdiele e) Časti 1798.80, na ktoré sa nevzťahuje existujúca kategória (fyzické vlastnosti alebo opisy).
 • Charakteristiky chránených klasifikácií podľa platných štátnych alebo federálnych zákonov, napr. subjektívne priradené pohlavie pri narodení a dátum narodenia. Zahŕňa to aj váš obsah (ako je definovaný v našich Zmluvných podmienkach), ktorý sa nám rozhodnete poskytnúť a ktorý sa považuje za právne chránenú triedu podľa platných štátnych alebo federálnych zákonov.
 • Komerčné informácie, napr. zakúpené produkty alebo služby, získané alebo zvažované, alebo iné nákupné či spotrebiteľské histórie alebo tendencie.
 • Informácie o používaní internetu, napr. vaša história prehliadania, história vyhľadávania a informácie týkajúce sa vašej interakcie s našimi stránkami a reklamami.
 • Geolokačné údaje, napr. poloha vášho zariadenia alebo počítača a akékoľvek metadáta spojené s digitálnymi fotografiami nahranými do služby Find a Grave vrátane polohy, dátumu a času nasnímania fotografie.
 • Zmyslové údaje, ako napr. zvukové, elektronické a obrazové informácie (napr. zvukové alebo videozáznamy, ktoré nahráte, záznamy hovorov so službami pre členov Ancestry alebo informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri absolvovaní spotrebiteľského prieskumu).
 • Závery odvodené z Osobných údajov, ako napr. s cieľom naznačiť rodinné vzťahy a vytvárať profily spotrebiteľov na účely výskumu, vývoja produktov a marketingu.
 • Citlivé osobné údaje, napr. vodičský preukaz, prihlasovacie údaje k účtu, rasový alebo etnický pôvod a genetické údaje, v závislosti od toho, ako služby využívate. Citlivé osobné údaje nepoužívame ani nezverejňujeme na odvodzovanie vašich charakteristík, okrem tých, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou služieb Ancestry, napr. odhad vašej etnickej príslušnosti, vlastnosti a genetické komunity.

Niektoré kategórie informácií sa získavajú, iba ak používate niektoré naše služby.

16.2  Obchodné účely

Spoločnosť Ancestry používa kategórie Osobných údajov opísané v Časti 16.1 na nasledovné obchodné účely:

 • poskytovanie, prispôsobovanie, zlepšovanie, aktualizovanie a rozširovanie Služieb Ancestry;
 • komunikácia s vami ohľadne Služieb;
 • pomoc zabezpečiť bezpečnosť a integritu Služieb; a
 • marketing nových produktov a ponúk od nás alebo našich obchodných partnerov na základe vašich záujmov.

16.3  Kategórie zdrojov Osobných údajov

Spoločnosť Ancestry získava a za 12 mesiacov pred dátumom nadobudnutia platnosti tohto Vyhlásenia pre USA získavala kategórie Osobných údajov opísané v Časti 16.1 z nasledovných kategórií zdrojov:

 • vy, náš používateľ/návštevník – tento zdroj osobných údajov závisí od vášho používania Služieb vrátane toho, keď odošlete Svoj obsah (ako je definované v našich Zmluvných podmienkach);
 • spoločnosť Ancestry (definované v Časti 7);
 • verejné záznamy;
 • historické záznamy; a
 • tretie strany.

16.4  Sprístupnenie osobných údajov na obchodné účely

Spoločnosť Ancestry sprístupňuje a počas 12 mesiacov pred dátumom účinnosti tohto Vyhlásenia pre USA sprístupnila nasledujúcim kategóriám tretích strán súvisiace kategórie osobných údajov na obchodné účely:

Kategórie tretích strán  Kategórie osobných údajov, ktoré sprístupňujeme
Ostatní používatelia Ancestry (ak ste sprístupnili svoje osobné údaje spoločnosti Ancestry)
 • identifikátory,
 • kategórie osobných údajov opísané v časti 1798.80 písm. e) kalifornského občianskeho zákonníka, a
 • charakteristiky chránených skupín podľa platných štátnych alebo federálnych zákonov.
Spoločnosti Ancestry
 • identifikátory,
 • kategórie osobných údajov opísané v sekcii 1798.80(e) kalifornského občianskeho zákonníka,
 • charakteristiky chránených skupín podľa platných štátnych alebo federálnych zákonov,
 • komerčné informácie;
 • strojovo čitateľné údaje DNA (iba medzi Ancestry a AncestryDNA);
 • informácie o používaní internetu,
 • geolokačné údaje,
 • zmyslové údaje a
 • závery.
Poskytovatelia Služieb
 • identifikátory a kategórie osobných údajov opísané v sekcii 1798.80(e) kalifornského občianskeho zákonníka, ako napr. e-mailová adresa a jedinečné osobné identifikátory vygenerované spoločnosťou Ancestry (kód skúmavky),
 • biologické vzorky,
 • charakteristiky chránených tried podľa platných štátnych alebo federálnych zákonov (pohlavie subjektívne pridelené pri narodení, dátum narodenia) sprístupňujeme našim partnerským laboratóriám,
 • komerčné informácie,
 • informácie o používaní internetu,
 • geolokačné údaje,
 • zmyslové údaje a
 • závery.
Výskumní partneri Pozrite si Informovaný súhlas s výskumom obsahujúci informácie o tom, čo sprístupňujeme výskumným partnerom. Patria sem:
 • identifikátory,
 • kategórie osobných údajov opísané v sekcii 1798.80(e) kalifornského občianskeho zákonníka,
 • charakteristiky chránených skupín podľa platných štátnych alebo federálnych zákonov,
 • komerčné informácie,
 • strojovo čitateľné údaje DNA,
 • informácie o používaní internetu,
 • zmyslové údaje a
 • závery.
Orgány činné v trestnom konaní alebo Iné regulačné orgány Dobrovoľne nesprístupňujeme vaše osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní ani regulačným orgánom. Skôr ako by sme poskytli orgánom činným v trestnom konaní nejaké údaje, vyžadujeme, aby sa postupovalo podľa platného zákonného procesu, ako je opísané v Časti 7. Informácie o tom, aké údaje sme sprístupnili, nájdete v našej polročnej Správe o transparentnosti.

16.5  Predvoľby sprístupňovania a reklamy

Spoločnosť Ancestry zdieľala v priebehu 12 mesiacov pred dátumom nadobudnutia platnosti tohto Vyhlásenia pre USA s nasledujúcimi kategóriami tretích strán zdieľala súvisiace kategórie osobných údajov pre cielenú reklamu:

Kategórie tretích strán  Kategórie osobných údajov, ktoré sprístupňujeme
Marketingoví a reklamní partneri
 • identifikátory,
 • komerčné informácie;
 • informácie o používaní internetu,
 • závery.

Súbory cookie a podobné technológie sledovania používame na sprístupnenie informácií našim poskytovateľom služieb a partnerom tretích strán z rôznych dôvodov vrátane merania, zacielenia a zobrazovania reklám, ako je ďalej opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Podľa zákonov v niektorých jurisdikciách USA máte právo odmietnuť poskytovanie svojich osobných údajov na účely cielenej online reklamy. Pre ďalšie informácie o našich postupoch a kontrolách, ktoré vám poskytujeme, alebo ak sa chcete odhlásiť z určitých typov takéhoto zdieľania si pozrite naše Pravidlá súborov cookie. Ak chcete zmeniť svoje predvoľby týkajúce sa cielenej reklamy, navštívte našu stránku Nepredávať ani neposkytovať moje osobné údaje/Odhlásiť sa z cielenej reklamy alebo odkaz „Nepredávať ani nezdieľať moje osobné údaje“ v päte niektorých našich stránok. Ancestry nepredáva ani neposkytuje vaše osobné údaje na iné účely.

Niektoré prehliadače alebo doplnky používajú nastavenie Global Privacy Control (GPC), o ktorom sa môžete dozvedieť viac na https://globalprivacycontrol.org. Ak naša stránka zistí signál GPC z vášho zariadenia, budeme to interpretovať ako žiadosť o zrušenie predaja alebo poskytovania vašich osobných údajov a zrušenie cielenej reklamy. Ak sa odhlásite z cielenej reklamy prostredníctvom GPC alebo sa odhlásite z predvoľby na stránke Nepredávať ani neposkytovať moje Osobné údaje/Odhlásiť sa z cielenej reklamy, môžeme vám stále doručovať reklamu, ktorá nie je prispôsobená vašim osobným údajom.

Toto odhlásenie je konkrétne pre prehliadač a zariadenie. Ak používate viacero zariadení, napríklad smartfón, prenosný počítač alebo tablet, pri používaní služieb Ancestry budete musieť zadať svoj súhlas z každého zariadenia. Ak vymažete súbory cookie z vyrovnávacej pamäte v prehliadači, vaša predvoľba „Nepredávať ani neposkytovať“ sa vymaže a budete ju musieť obnoviť.

Ancestry nepredáva ani neposkytuje vaše genetické informácie s obchodníkmi, poisťovňami alebo zamestnávateľmi tretích strán a vaše genetické informácie nebudeme používať na marketing alebo prispôsobenú inzerciu bez získania vášho výslovného súhlasu.

16.6  Uplatňovanie vašich práv

16.6.1  Právo vedieť. Máte právo od nás žiadať, aby sme zverejnili, aké osobné údaje získavame, používame, sprístupňujeme alebo poskytujeme. To zahŕňa právo požiadať o kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás získali, kategórie zdrojov osobných údajov, obchodný účel na získavanie, sprístupňovanie alebo poskytovanie osobných údajov, kategórie tretích strán, ktorým sprístupňujeme alebo ktorým poskytujeme kategórie osobných údajov, a konkrétne časti osobných údajov, ktoré sme o vás získali.

Ak podávate žiadosť o informácie za seba, sú dva spôsoby podania žiadosti: online alebo e-mailom.

Ak chcete svoju žiadosť o informácie v prípade Ancestry podať online, postupujte podľa týchto podrobných pokynov o tom, ako si stiahnuť údaje účtu. Táto správa nebude zahŕňať kópiu údajov DNA ani rodostromov. Ak chcete získať kópiu svojich rodostromov, postupujte podľa týchto podrobných pokynov. Ak chcete získať kópiu svojich Údajov DNA, postupujte podľa týchto podrobných pokynov. Upozorňujeme, že ak si stiahnete svoje Údaje DNA, robíte tak na vlastné riziko.

Ak chcete odoslať žiadosť o informácie v prípade našich súvisiacich značiek (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember a Find a Grave), môžete nás kedykoľvek kontaktovať na danej značke a v prípade niektorých služieb môže byť tiež k dispozícii online formulár žiadosti v ponuke nastavení účtu danej služby (kontaktné údaje a odkaz na online formulár žiadosti, ak sú k dispozícii, nájdete tu).

Ak chcete svoju žiadosť o informácie podať e-mailom, pošlite nám e-mail na usprivacyrequests@ancestry.com. Sme povinní overiť vašu totožnosť predtým, než vám poskytneme kópiu vašich údajov. Budete musieť predložiť doklad totožnosti a aktuálnu adresu (napr. budete musieť poskytnúť kópiu svojho štátom vydaného dokladu totožnosti, ktorý sa použije výlučne na overenie vašej totožnosti a adresy).

Ak ste „oprávnený zástupca“ podľa zákona CCPA/CPRA a podávate žiadosť o informácie za jedného z našich používateľov, pozrite si  Časť 16.6.3.

16.6.2 Právo na vymazanie. Máte právo požiadať, aby sme vaše Osobné údaje vymazali.

Žiadosť o vymazanie vlastných informácií môžete odoslať online alebo e-mailom. Na vymazanie svojich osobných údajov musíte vymazať svoj účet. Po vybavení žiadosti o vymazanie účtu je tento proces nevratný. Vaše informácie (vrátane rodostromov, záznamov, fotografií a údajov DNA) sa natrvalo vymažú.

Na podanie svojej žiadosti o vymazanie z Ancestry online postupujte podľa týchto podrobných pokynov na vymazanie svojho účtu. Ak chcete podať žiadosť o vymazanie z našich súvisiacich značiek (AncestryDNA, Fold3, Forces War Records, Newspapers.com™, Archives, We Remember a Find a Grave), môžete nás kedykoľvek kontaktovať na súvisiacej značke a v prípade niektorých služieb môže byť tiež k dispozícii online formulár žiadosti v ponuke nastavení účtu danej služby (kontaktné údaje a odkaz na online formulár žiadosti, ak sú k dispozícii, získate tu).

Ak chcete svoju žiadosť o vymazanie odoslať e-mailom, pošlite nám e-mail na usprivacyrequests@ancestry.com. Pred odstránením vašich údajov musíme overiť vašu totožnosť. Budete musieť predložiť doklad totožnosti a aktuálnu adresu (napr. budete musieť poskytnúť kópiu svojho štátom vydaného dokladu totožnosti, ktorý sa použije výlučne na overenie vašej totožnosti a adresy).

Ak ste „oprávnený zástupca“ podľa zákona CCPA/CPRA a podávate žiadosť o informácie za jedného z našich používateľov, pozrite si  Časť 16.6.3 nižšie.

16.6.3  Oprávnení zástupcovia. V príslušných jurisdikciách môžu obyvatelia USA využívať oprávnených zástupcov na podávanie žiadostí o informácie a žiadosti o vymazanie. Ak chcete využiť oprávneného zástupcu, pošlite nám e-mail na adresu [email protected]. Upozorňujeme, že aj keď sa rozhodnete na podanie žiadosti využiť oprávneného zástupcu, budete nám musieť priamo poskytnúť:

 • Podpísané povolenie od spotrebiteľa umožňujúce oprávnenému zástupcovi konať v mene spotrebiteľa.
 • Overenie totožnosti spotrebiteľa (ktoré spotrebiteľ poskytuje priamo nám). Budeme žiadať doklad totožnosti a adresu (napr. kópiu vášho štátom vydaného dokladu totožnosti, ktorá sa použije výlučne na overenie vašej totožnosti a adresy).

Správa vám bude doručená prostredníctvom vášho účtu Ancestry. Správa neobsahuje kópiu údajov DNA ani rodostromov spotrebiteľa. Ak si chcete stiahnuť svoje rodostromy alebo údaje DNA, pozrite si  Časť 16.6.1.

16.6.4 Právo na odvolanie. V závislosti od toho, kde žijete, máte právo na odvolanie, ak je vaša žiadosť o získanie alebo vymazanie vašich údajov zamietnutá. Môžete tak urobiť, ak nás budete kontaktovať na [email protected].

16.6.5 Právo na opravu. Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete tak urobiť v nastaveniach účtu alebo nás môžete kontaktovať na [email protected].

16.7  Predaj. Ak chcete zrušiť cielenú reklamu, pozrite si Časť 16.5.

16.8  Citlivé osobné údaje. Citlivé osobné údaje, ktoré o vás získavame, spracúvame iba na účely poskytovania Služieb, čo zahŕňa:

 • udržiavanie kvality a bezpečnosti Služieb;
 • zlepšovanie Služieb;
 • detekciu bezpečnostných incidentov;
 • odolávať a stíhať zlomyseľné, klamlivé, podvodné alebo nezákonné konanie namierené proti spoločnosti Ancestry; a
 • údržbu alebo servis účtov, poskytovanie služieb zákazníkom, spracúvanie alebo plnenie objednávok a transakcií, overovanie informácií o zákazníkoch, spracúvanie platieb, poskytovanie analytických služieb a poskytovanie úložiska.

Môžeme tiež spracúvať tieto citlivé osobné údaje podľa potreby, aby sme pomohli zaistiť fyzickú bezpečnosť ľudí tak, ako to vyžadujú platné zákony.

16.9  Nediskriminácia. Nebudeme vás diskriminovať za uplatňovanie akýchkoľvek vašich práv podľa platných nariadení USA o ochrane osobných údajov.

16.10  Kalifornský zákon Shine the Light.Oddiel 1798.83 Občianskeho zákonníka Kalifornie známy ako zákon „Shine the Light“ umožňuje používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, požiadať a získať od nás zoznam toho, aké osobné údaje (ak sú nejaké) sme sprístupnili tretím stranám na ich účely priameho marketingu v predchádzajúcom kalendárnom roku, a tiež mená a adresy týchto tretích strán. Žiadosti sa môžu podávať iba raz ročne a sú bezplatné. Podľa oddielu 1798.83 spoločnosť Ancestry v súčasnosti nezdieľa žiadne Osobné údaje s tretími stranami na svoje vlastné účely priameho marketingu.

16.11  Podávanie výročnej správy. Kliknite tu na zobrazenie našich ročných, celosvetových žiadostí typu Právo vedieť/Prístup subjektu a Právo na vymazanie.

16.12  Kontaktujte nás. Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad alebo postupov ochrany osobných údajov súvisiacich s USA, kontaktujte nás na adrese usprivacyrequests@ancestry.com.

16.13  Opatrenia pomoci. Vaše osobné údaje môžu byť pod ochranou rôznych federálnych, štátnych a miestnych zákonov.

Obyvatelia Kalifornie, ktorí sa dovolávajú porušenia kalifornského zákona o ochrane genetických informácií (GIPA), môžu podať sťažnosť generálnemu prokurátorovi štátu Kalifornia alebo okresnému prokurátorovi. Obyvatelia miest s viac ako 750 000 obyvateľmi môžu podať sťažnosť svojmu mestskému právnemu zástupcovi a obyvatelia miest s mestskou prokuratúrou s neobmedzenou prevádzkou môžu podať sťažnosť mestskému prokurátorovi. Ak chcete podať sťažnosť okresnému prokurátorovi, mestskému právnemu zástupcovi alebo mestskému prokurátorovi, kontaktujte miestny úrad, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Obyvatelia Kalifornie, ktorí sa domnievajú, že ich osobné údaje boli použité nevhodne, môžu podať sťažnosť generálnemu prokurátorovi štátu Kalifornia alebo kalifornskému úradu na ochranu osobných údajov (CPPA).

Obyvatelia Minnesoty, ktorí sa dovolávajú porušenia zákona o ochrane genetických informácií v štáte Minnesota (GIPA), môžu podať sťažnosť na Ministerstvo obchodu štátu Minnesota v súlade s §45.027 štátu Minnesota.

Obyvatelia Virgínie, ktorí sa dovolávajú porušenia zákona štátu Virgínia § 59.1-593 až § 59.1-602 z roku 2023 (v súvislosti s ochranou genetických informácií), môžu podať sťažnosť generálnemu prokurátorovi štátu Virgínia.

Obyvatelia iných štátov, ktorí sa domnievajú, že ich osobné údaje boli použité nevhodne, môžu podať sťažnosť generálnemu prokurátorovi.

 

17.  Dodatočné vyhlásenie o ochrane osobných údajov obyvateľov Austrálie

Ak sa na manipuláciu s vašimi osobnými údajmi vzťahuje austrálsky zákon o ochrane osobných údajov z roku 1988 (zákon o ochrane osobných údajov), budú sa uplatňovať aj nasledujúce ustanovenia:

Genetické informácie sa považujú za „citlivé informácie“ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Citlivé informácie o vás budeme získavať, používať alebo zverejňovať len tak, ako to povoľuje zákon, napríklad ak sme na to dostali váš súhlas alebo ak to získavanie vyžaduje alebo povoľuje zákon.

V súvislosti s Časťou 8 (Vaše práva a voľby týkajúce sa vašich osobných údajov) môžete mať právo podať sťažnosť príslušnému regulátorovi ochrany súkromia alebo údajov vo svojej jurisdikcii. Ak však máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa toho, ako manipulujeme s vašimi osobnými údajmi, alebo ak sa domnievate, že sme nedodržali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov alebo príslušný zákon o ochrane osobných údajov vo vašej jurisdikcii, ocenili by sme, keby ste nás v prvom rade kontaktovali na adresu uvedenú v Časti 15. Sťažnosť prešetríme a rozhodneme, aké opatrenia treba podniknúť.

 

18.  Dodatočné vyhlásenie o ochrane osobných údajov obyvateľov Brazílie

Táto časť sa zaoberá právami a povinnosťami ustanovenými zákonom 13.709/2018 – Všeobecné nariadenia o ochrane údajov v Brazílii ("LGPD"), ktoré sa uplatňujú, ak:

 • spracúvanie osobných údajov prebieha v Brazílii,
 • ponúkate produkty a služby v Brazílii alebo
 • sa osobné údaje získavajú v Brazílii.

Zákon priznáva používateľom určité práva, ako je popísané v Časti 8. Okrem práv uvedených v Časti 8 LGPD poskytuje ďalšie práva:

 • Informácie o subjektoch, ktorými prevádzkovateľ poskytol údaje. Môžete spoločnosť Ancestry požiadať o poskytnutie informácií týkajúcich sa poskytovania osobných údajov tretím stranám;
 • Anonymizácia, blokovanie alebo vymazanie nepotrebných, rozsiahlych alebo nezákonne spracúvaných údajov. Vzhľadom na zásady primeranosti a nevyhnutnosti môžete požiadať spoločnosť Ancestry o anonymizáciu, zablokovanie alebo vymazanie nepotrebných, neprimeraných alebo nezákonne spracúvaných osobných údajov;
 • Odvolanie súhlasu. Kedykoľvek môžete požiadať o odvolanie súhlasu udeleného spoločnosti Ancestry so spracúvaním osobných údajov; a
 • Námietka proti spracúvaniu, ak je nevhodné. Môžete namietať proti nevhodnému spracúvaniu osobných údajov.
 • Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, pozrite si Časť 8.